Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 3944/UBND-KTTH 2022 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Hà Nội

Số hiệu: 3944/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hà Minh Hải
Ngày ban hành: 24/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3944/UBND-KTTH
V/v triển khai đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Để chuẩn bị tổ chức Hội thảo cấp Thành phố nhằm đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (theo quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ - sau đây gọi tắt là Chiến lược), phục vụ triển khai thực hiện Nhiệm vụ Quy hoạch Thủ đô, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã như sau:

1. Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chuẩn bị báo cáo:

- Đánh giá khái quát tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực chuyên ngành của đơn vị được nêu trong Chiến lược;

- Đánh giá khái quát tình hình triển khai lập, thẩm định, tổ chức thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện thời kỳ 2011-2020;

- Đánh giá tình hình triển khai lập, thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm giai đoạn 2011-2020.

- Báo cáo gửi về Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trước ngày 30/11/2022 để tổng hợp, chuẩn bị các nội dung cho Hội thảo.

2. Giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì phối hợp các đơn vị dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo cấp Thành phố với chủ đề: “Nhìn li 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” với các nội dung chủ yếu sau:

- Đánh giá khái quát kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, hợp tác, an ninh quốc phòng. Trong đó, nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân;

- Đánh giá sự phù hợp của các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các văn kiện quan trọng của Trung ương;

- Đánh giá bối cảnh mới trong giai đoạn hiện nay so với thời gian xây dựng Chiến lược, trong các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội thế giới; đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Phân tích thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức để có giải pháp thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong Chiến lược.

- Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo cấp Thành phố về các nội dung nêu trên, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 11/2022.

Đây là nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị công tác tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.Q.Hùng
Các phòng: TH, KTTH,
- Lưu VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3944/UBND-KTTH ngày 24/11/2022 triển khai đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


919

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!