Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3519/TM-CATBD ngày 05/09/2002 của Bộ Thương mại về Danh mục chất phụ gia thực phẩm được sử dụng tại Nhật Bản

Số hiệu: 3519/TM-CATBD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Vũ Văn Trung
Ngày ban hành: 05/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3519/TM-CATBD
V/v Danh mục chất phụ gia thực phẩm được sử dụng tại Nhật Bản

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi

- Bộ Công nghiệp
- Bộ Thủy sản
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Y tế
- Các Sở Thương mại các tỉnh, thành phố
- Trung tâm thông tin Thương mại
- Báo Thương mại

 

Gần đây, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố Danh mục các chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng tại Nhật Bản.

Bộ Thương mại xin gửi kèm theo công văn này bản danh mục nói trên và trân trọng đề nghị các quý Cơ quan thông báo cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có liên quan biết và chủ động trong xuất khẩu thực phẩm sang Nhật Bản.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các quý Cơ quan./.

 

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Trung

 

DANH MỤC

CÁC CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI NHẬT BẢN

Acesulfame potassium (Acesulfame K) (11)

Acetic Acid, Glacial (224)

Acetone (14)

Acetophenone (13)

Adipic Acid (3)

DL-Alanine (17)

Aliphatic Higher Alcohols (139)

Aliphatic Higher Aldehydes (except harmful

substances) (140)

Aliphatic Higher Hydrocarbons (except harmful

substances) (141)

 

Allyl Cyclohexylpropionate (127)

Allyl Hexanoate (Allyl Caproate) (272)

Allyl Isothiocyanate (Volatile Oil of Mustard) (32)

Aluminum Ammonium Sulfate (crystal: Ammnium

Alum, exsiccated: Ammonium Alum, Exsiccated)

(318)

Aliminum Potassium Sulfate (crystal: Alum,

Potassium Alum, exsiccated: Alum, Exsiecated)

(319)

 

Ammonia (25)

Ammonium Bicarbonate (Ammonium Hydrogen

Carbonate) (180)

Ammonium Carbonate (177)

Ammonium Chloride (48)

Ammonium Dihydrogen Phosphate

(Monoammonium Phosphate. Acid Ammonium

Phosphate) (331)

 

 

Ammonium Persulfate (62)

Ammonium Sulfate (320)

a-Amylcinnamaldehyde (a-Amylcinnamic

Aldehyde) (16)

Anisaldehyde (p-Methoxybenzaldehyde) (15)

L-Arginine L-Glutamate (19)

Aromatic Aldehydes (except harmful substances)

(279)

L-Ascorbic Acid (Vitamin C) (5)

L-Ascorbic Palmitate (Vitamin C Stearate) (8)

L-Ascorbyl Stearate (Vitamin C Stearate) (6)

Aspartame (a-L-Aspartyl0L-Phenylatanine-Methyl

Ester) (10)

Benzaldehyde (277)

Benzoic Acid (22)

Benzoyl Peroxide (60)

Benzyl Acetate (117)

Benzyl Alcohol (276)

Benzyl Proplonate (268)

Bisbentiamine (Benzoyl Thiamine Disulfide) (237)

Biotin

Citronellol (132)

Citronellyl Formate (68)

Copper Chlorophyll (205)

Copper Salts (Limited to Coopper Gluconate and

Cupric Sulfate) (230)

Cyclohexyl Acetate (109)

Cyclohexyl Butyrate (305)

L-Cysteine Monohydrochloride (128)

Decanal (Decyl Aldehyde) (194)

 

Decanol (Decyl Alcohol) (195)

 

Diammonium Hydrogen Phosphate (Diammonium

Phosphate, Dibasic Ammonium Phosphate) (330)

 

Dibenzoyl Thiamine Hydrochloride (187)

 

Diphenyl (Biphenyl) (134)

Dipotassium Hydrogen Phosphate (Dipotassium

Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate) (332)

Disodium 5’-Cytidilate (Sodium 5’-Cytidilate) (129)

Disodium Dihydrogen Pyrophosphate (Acidic

Disodium Pyrophosphate) (250)

Disodium Ethylenediaminetetraacetate (Disodium

EDTA) (43)

Disodium Glycyrrhizinate (83)

 

Disodium 5’-Guanylate (Sodium 5’-Guanylate) (70)

Disodium Hydrogen Phosphate (Disodium

Phosphate, Dibasic Sodium Phosphate) (336)

 

Disodium 5’-Inosinate (Sodium 5’-Inosinate) (34)

Disodium 5’-Riboncleotide (Sodium 5’Ribo-

nucleotide) (313)

 

Disodium Succinate (103)

Disodium DL-Tartrate (Disodium dl-Tartrate) (148)

 

Disodium L-Tartrate (Disodium d-Tartrate) (149)

Disodium 5’-Uridilate (Sodium 5’-Uridilate) (37)

Ergocalciferol (Calciferol, Vitamin D2) (47)

d-Borneol (287)

Butyl Acetale (116)

Butyl Butyrate (306)

Butyl p-Hydroxybenzoate (230)

Butylated Hydroxyaisole (259)

Butylated Hydroxytoluene (135)

Butyric Acid (302)

 

Calcium 5’-Ribonucleotide (312)

 

Calcium Carbonate (179)

Calcium Carboxymethylcellulose (Calcium Cellulose

Glycolate) (63)

Calcium Chloride (50)

Calcium Citrate (74)

 

Calcium Dihydrogen Phosphate (Monobasic Calcium

Phosphate, Acidic Calcium Phosphate) (335)

 

Calcium Dihydrogen Pyrophosphate (Acidic Calcium)

Pyrophosphate) (249)

Calcium Disodium Ethylenediaminetetraacetate

(Calcium Disodium EDTA) (42)

 

Calcium Gluconate (87)

Calcium Glycerophosphate (82)

Calcium Hydroxide (Slaked Lime) (169)

 

 

Calcium Lactate (220)

 

Calcium Monohydrogen Phosphate (Dibasic Calcium

Phosphate, Calcium Hydrogen Phosphate) (334)

Calcium Pantothenate (234)

 

Calcium Propionate (266)

Calcium Stearoyl Lactylate (172)

Calcium Sulfate (321)

 

Carbon Dioxide (Carbonic Acid, Anhydrous) (217)

b-Carotene (65)

Chlorine Dioxide (215)

Cholecalciferol (Vitamin đầu tư) (104)

 

1.8-Cineole (Eucalyptol) (133)

Cinnamaldehyde (Cinnamic Aldhyde) (167)

Cinnamic Acid (95)

Cinnamyl Acetate (111)

Cinnamyl Alcohol (166)

Citral (130)

Citric Acid (71)

Citronellal (131)

 

Ethylvanillin (41)

Eugenol (54)

Fatty Acids (138)

 

Ferric Ammonium Citrate (77)

Ferric Chloride (51)

Ferric Citrate (76)

Ferric Pyrophosphate (251)

Ferrous Gluconate (88)

 

Ferrous Sulfate (322)

 

 

Folic Acid (301)

Food Blue No.1 (Brilliant Blue FCF) and its Aluminum

Lake (162)

Food Blue No.2 (Indigo Carmine) and its Aluminum

Lake (163)

Food Green No.3 (Fast Green FCF) and its Aluminum

Lake (161)

Food ret No.102 (New Coccine) (155)

 

Food red No.104 (Phloxine) (156)

 

Food red No.105 (Rose engale) (157)

Food red No.106 (Acid Red) (158)

Food Red No.2 ()Amaranth) and its Aluminum Lake

(152)

Food Red No.3 (Erythrosine) and its Aluminum Lake

(152)

Food Red No.40 (Allura red AC) and its Aluminum

Lake (154)

Food Yellow No.4 (Tartrazine) and its Aluminum Lake

(159)

Food Yellow No.5 (Sunset Yellow FCF) and its

Aluminum Lake (160)

Fumaric Acid (260)

Furfurals and its derivatives (except harmful

substances) (262)

Geraniol (99)

Geranyl Acetate (108)

 

Erythorbic Acid (Isoascorbic Acid) (45)

Ester Gum (39)

Esters (40)

Esters (44)

Ethyl Acetate (107)

Ethyl Acetoacetate (12)

Ethyl Butyrate (304)

Ethyl Cinnamate (96)

Ethyl Decanoate (Ethyl Caprate) (196)

Ethyl Heptanoate (Ethyl Oenanthate) (274)

Ethyl Hexanoate (Ethyl Caproate) (273)

Ethyl p-Hydroxybenzoate (229)

Ethyl Isovalerate (29)

Ethyl Octanoate (Ethyl Caprylate) (56)

Ethyl Phenylacetate (256)

Ethyl Propionate (265)

Indole and its derivatives (36)

Ion Exchange Resin (27)

Ionone (26)

Iron Lactate (221)

Iron Sesquioxide (Iron Oxide Red) (124)

Isoamyl Acetate (106)

Isoamyl Butyrate (303)

Isoamyl Formate (66)

Isoamyl Isovalerate (29)

Isoamyl Phenylacetate (254)

 

Isoamyl Propionate (264)

Isoamyl p-Hydroxybenzoat (227)

Isoamyl Phenylacetate (255)

Isoeugenol (28)

L-Isoleucine (33)

Isopropyl Citrate (72)

Isopropyl p-Hydroxybenzoate (228)

 

Isothiocyanates (exept harmful substances) (31)

Ketones (98)

Lactic Acid (219)

Lactones (except harmful substances) (307)

Linalool (311)

Linalyl Acetate (119)

L-Lysine L-Aspartate (308)

L-Lysine L-Glutamate (310)

 

L-Lysine Monohydrochioride (309)

 

Magnesium Carbonate (183)

Magnesium Chloride (52)

Geranyl Formate (67)

Gluconic Acid (85)

Glucone d-Lactone (84)

L-Glutamic Acid (90)

Glycerol (80)

Glycerol Esters of Fatty Acids (81)

Glycine (79)

Hexanoic Acid (Caproic Acid) (271)

High-Test Hypochlorite (100)

L-Histidine Monohydrochloride (236)

Hydrochlorc Acid (53)

Hydrogen Peroxide (59)

Hydroxycitronellal (240)

Hydroxycitronellal Dimethylacetal (241)

Hydroxypropylmethylcellulose

Imazalil (35)

 

Monopotassium L-Glutamate (91)

Monosodium Fumarate (Sodium Fumarate) (261)

Monosodium L-Aspartate (9)

Monosodium L-Glutamate (93)

Monosodium Succinate (102)

Morpholine Salts of Fatty Acids (300)*

Nicotinamid (Niacinamide) (213)*

Nicotinic Acid (Niacin) (212)*

g-Nonalactone (Nonalactone) (223)*

 

Octanal  (Octyl Aldehyde, Caprylic Aldehyde) (55)*

Oxalic Acid (142)*

l-Perillaldehyde (275)*

Phenethyl Acetate (Phenylethyl Acetate) (115)*

Phenol Ethers (except harmful substances) (257)*

Phenols (except harmful substances) (258)*

L-Phenylalanine (253)

 

o-Phenylpenol and Sodium o-Phenylphenate (57)*

Phosphoric Acid (327)

Piperonal (Heliotropine) (242)*

Piperonyl Butoxide (243)*

Polybutene (Polybutylene) (284)*

POlylsobutylene (Butyl Rubber) (282)*

Polyvinyl Acetate (114)*

Polyinylpolypyrrolidone (283)*

Potassium DL-Bitartrate (Potassium Hydrogen DL-

Tartrate, Potassium Hydrogen dl-Tartrate) (146)

Potassium L-Bitartrate (Potassium Hydrogen d-

Tartrate) (147)

Potassium Bromate (143)*

 

Magnesium Oxide (123)*

Magnesium Sulfate (324)

 

DL-Malic Acid (dl-Malic Acid) (325)

Maltol (288)*

D-Mannitol (D-Mannit) (289)*

d l-Menthol (298)*

l-Menthyl Acetate (118)*

DL-Methionine (292)

 

 

L-Methionine (293)

 

Methyl Anthranilate (24)*

Methylcellulose (295)*

Methyl Cinnamate (97)*

Methyl Hesperidin (Soluble Vitamin P) (297)

Methyl N-Methylanthranilate (294)*

Methyl Salicylate (122)*

Methyl b-Naphthyl Ketone (296)*

p-Menthylacetophenone (232)*

Monoclcium Di-L-Glutamate (92)*

Monomagnesium Di-L-Glutamate (94)

 

Monopotassium Citrate and Tripotassium Citrate (73)

 

Riboflavin 5’-Phosphate Sodium (Sodium Riboflavin

Phosphate, Sodium Vitamin B2 Phosphate) (316)

Riboflavin Tetrabutyrate (Vitamin B2 Tetrabutyrate)

(315)

 

 

Saccharin (120)*

Silicon Dioxide (Silica Geb (216)*

Silicone Resin (Polydimetyl Siloxane) (165)*

Sodium Acetate (113)

Sodium Alginate (20)

Sodium L-Ascorbate (Vitamin C Sodium) (7)

Sodium Benzoate (23)*

Sodium Bicarbonate (Sodium Hydrogen Carbonate,

Bicarbonate of Soda) (181)

Sodium Caronate (crystal: Carbonate of Soda,

anhydrous: Soda Ash) (182)

Sodium Carboxymethylcellulose (Sodium Cellulose

Glycolate) (64)*

Sodium Carboxymethylstaich (201)*

Sodium Caseinate (61)

Sodium Chorite (2)*

Potassium Carbonate, Ahydrous (178)

Potassium Chloride (49)

Potassium Dihydrogen Phosphate (Monootassium)

Phosphate, Monobasic Potassium Phosphate) (333)

Potassium Gluconate (86)

Potassium Hydroxide (Caustic Potash) (168)*

Potassium Metaphosphate (290)

Potassium Nitrate (150)*

Potassium Norbixin (224)*

Potassium Polyphosphate (285)

Potassium Pyrophosphate (Tetrapotassium

Pyrophosphate) (248)

Potassium Pyrosulfite (Potassium Hydrogen Sulfite,

Potassium Metabisulfite) (246)*

Potassium Sorbate (176)*

Propionic Acid (263)*

Propyl Gallate (280)*

Propyl p-Hydroxybenzoate (231)*

Propylene Glycol (269)*

Propylene Glycol Alginate (21)*

Propylene Glycol Esters of Fatty Acids (270)

Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) (245)

Riboflavin (Vitamin Bộ Tài chính) (314)

 

 

Sodium Propionate (267)*

 

 

Sodium Pyrophosphate (Tetrasodium Pyrophosphate)

(252)

 

Sodium Pyrosulfite (Sodium Hydrogen Sulfite, Sodium

Metabisulfite, Acidic Sulfite of Soda) (247)*

Sodium Sccharin (Soluble Saccharin) (121)*

Sodium Starch Posphate (202)*

Sodium Sulfate (323)

Sodium Sulfite (Sulfite of Soda) (18)*

Sorbic Acid (175)*

Sorbitan Esters of Fatty Acids (173

 

D-Sorbitol (D-Sorbit) (174)

 

Succinic Acid (101)

 

Sucralose (Trichloro Galactosucrose) (171)

Sucrose Esters of Fatty AAcids (164)

Sulfur Dioxide (Sulfurous Acid, Anhydride) (214)*

Sulfuric Acid (317)*

 

Sodium Chondroitin Sulfate (105)*

Sodium Copper Chlorophyllin (204)*

Sodium Dehydroacetate (198)*

Sodium Dihydrogen Phosphate (Monosodium

Phosphate, Monobasic Sodium Phosphate) (337)

Sodium Erythorbate (Sodium Isoascorbate) (46)*

Sodium Ferrous Citrate (75)

Sodium Gluconate (89)

 

Sodium Hydrosulfite (126)*

 

Sodium Hydroxide (Caustic Soda) (170)*

 

Sodium Hypochlorite (Hypochlorite of Soda) (125)*

 

Sodium Iron Chlorophyllin (197)*

 

Sodium Lactate (222)

 

Sodium DL-Malate (Sodium dl-Malate) (326)

Sodium Metaphosphate (291)

 

Sodium DL-Malate (Sodium Methylate) (211)*

Sodium Nitrate (151)*

Sodium Nitrite (4)*

Sodium Norbixin (225)*

Sodium Oleate (58)*

 

Sodium Pantothenate (235)

 

Sodium Polyacrylate (281)*

Sodium Polyphosphate (286)

Trisodium Phosphate (Tribasic Sodium Phosphate)

(338)

DL-Tryptophan (207)

L-Tryptophan (208)

g-Undecalactone (Undecalactone) (38)*

L-Valine (233)

Vinillin (226)*

Vitamin A (Retinol) (238)

Vitamin A Esters of Fatty Acids (Retinol Esters of

Fatty Acids) (239)

Xylitol (69)

Zinc Salts (limited to Zinc Gluconate and Zinc

Sulfate) (1)*

DL-Tartaric Acid (dl-Tartaric Acid) (144)

L-Tartaric Acid (l-Tartaric Acid) (145)

Terpene Hydrocarbons (200)*

 

Terpineol (201)*

Terpinyl Acetate (112)*

L-Theanine (193)

Thiabendazole (184)*

Thiamine Dicetylsufate (Vitamin B1 Dicetylsufate)

(187)

Thiamine Dilaurylsufate (Vitamin B1 Dilaurlsulfate)

(190)

Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1 Hydrochloride)

(185)

 

Thiamine Mononitrate (Vitamin B1 Mononitrate) (186)

Thiamine Naphthalene-1,5-Disulfonate (Vitamin B1

Naphthalene-1,5-Disulfonate) (189)

 

Thiamine Thiocyanate (Vitamin B1 Rhodanate) (188)

Thioethers (except harmful substances) (191)*

Thiols (Thioalcohols) (except harmful substances)

(192)*

DL-Threonine (209)

L-Threonine (210)

Titanium Dioxide (218)*

dl-a-Tocopherol (206)*

Tricalcium Phosphate (Tribasic Calcium Phosphate)

(328)

Tripotassium Phosphate (Tribasic Potassium Phosphate)

(328)

Trisodium Citrate (Sodium Citrate) (78)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3519/TM-CATBD ngày 05/09/2002 của Bộ Thương mại về Danh mục chất phụ gia thực phẩm được sử dụng tại Nhật Bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.353
DMCA.com Protection Status