Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3047/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3047/TCHQ-GSQL
V/v xử lý vướng mắc

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 202/HQHT-NV ngày 24/02/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo vướng mắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc khai báo đối với tờ khai vận chuyển độc lập:

Để khắc phục vướng mắc trong quá trình khai báo hải quan và nhập số liệu về hàng quá cảnh theo tờ khai vận chuyển độc lập vào Hệ thống VNACCS/VCIS, việc nhập số liệu trên phần mềm khai báo hải quan quy định tại Điểm 6 phụ lục 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được thực hiện như sau:

- Chỉ tiêu “Cờ báo nhập khẩu, xuất khẩu”/(chỉ tiêu thông tin số 02): Chọn “C”.

- Chỉ tiêu “Mã Mục đích vận chuyển”/(Chỉ tiêu thông tin số 11): Chọn “CTR”.

- Chỉ tiêu “Loại hình vận chuyển”/(Chỉ tiêu thông tin số 12): Chọn “PT”.

Theo quy định tại Điểm 6 phụ lục 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, chỉ tiêu “Mã người nhập khẩu”, “Tên người nhập khẩu” trên tờ khai vận chuyển độc lập là chỉ tiêu Điều kiện. Nếu chỉ tiêu “Loại hình vận chuyển” là “KS: Simplified transportation - vận chuyển đơn giản” hoặc “PT: Port to Port transtation” thì chỉ tiêu “Mã người nhập khẩu”, “Tên người nhập khẩu” là không bắt buộc và ngược lại. Theo đó, để đăng ký hàng hóa quá cảnh bằng tờ khai vận chuyển độc lập, người khai hải quan khai báo chỉ tiêu “Loại hình vận chuyển” là “PT”.

2. Về vướng mắc đối với hàng hóa kinh doanh TNTX:

Trường hợp cụ thể Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tại công văn số 202/HQHT-NV dẫn trên chưa đảm bảo Điều kiện hủy tờ khai theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh để hướng dẫn cụ thể hơn khi sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Về vướng mắc đối với việc cập nhật kết quả kiểm tra giá trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giá GTT02:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 58 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì việc cập nhật kết quả kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá phải được thực hiện ngay sau khi kết thúc kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá, ngày người khai hải quan khai báo bổ sung hoặc ngày làm việc sau liền kề.

Liên quan đến vướng mắc trên Hệ thống GTT02 về hàng mang về bảo quản, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại Điểm 1 công văn số 10649/TCHQ-TXNK ngày 28/8/2914, theo đó, đối với hàng mang về bảo quản, công chức thực hiện cập nhật kết quả kiểm tra trên tờ khai nhập khẩu đã được thực hiện nghiệp vụ CEA/CEE để tờ khai này không hiển thị trong danh sách tờ khai chưa xác định giá.

Tuy nhiên, để xử lý vướng mắc này, Tổng cục Hải quan ghi nhận để thực hiện nâng cấp hệ thống GTT02 trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3047/TCHQ-GSQL ngày 12/04/2016 xử lý vướng mắc đối với khai báo tờ khai vận chuyển độc lập, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và vướng mắc việc cập nhật kết quả kiểm tra giá trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giá GTT02 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.156

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.180.193