Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3016/BKHCN-ĐTG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn tạm thời về nhập khẩu máy móc cũ

Ngày 24/9 vừa qua, Bộ KHCN đã có công văn số 3016/BKHCN-ĐTG hướng dẫn tạm thời đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ như sau:

- Doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khi nhập khẩu mặt hàng này phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ

- Máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất cũ có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012

- Các loại máy móc, thiết bị không thuộc 2 trường hợp trên có hợp đồng mua bán ký kết trước ngày 09/8/2013 thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Chỉ thị số 17/CT-TTg và được nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành

Các lô hàng có hợp đồng ký kết sau ngày trên thì ngoài việc phải thực hiện theo các quy định hiện hành, doanh nghiệp phải có văn bản cam kết đảm bảo yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường

Các hướng dẫn này được thực hiện cho đến khi Bộ KHCN ban hành Thông tư hướng dẫn mới.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3016/BKHCN-ĐTG
V/v phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp các Công văn số 5268/TCHQ-GSQL ngày 06/9/2013 và số 5363/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2013 của Tổng cục Hải quan về việc trao đổi một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhẩp khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Tại mục 6, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp, phần Tổ chức thực hiện đã giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này. Do đó, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành có liên quan sẽ có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 17/CT-TTg .

2. Đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng: Trong quá trình góp ý xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, để quản lý hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thống nhất sẽ ban hành một Thông tư hướng dẫn việc quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Tuy nhiên, đến nay Nghị định sửa đổi Nghị định số 12/2006/NĐ-CP vẫn chưa được Chính phủ ban hành.

3. Vì vậy, trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị như sau:

a) Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của các doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, khi nhập khẩu phải xin ý kiến bằng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đó trong quá trình phê duyệt dự án đầu tư và ký kết Hợp đồng mua bán theo đúng tinh thần của Quyết định số 929/QĐ-TTG ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”.

b) Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và theo Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

c) Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thuộc đối tượng ở mục a) và b) nêu trên:

- Trường hợp các lô hàng có Hợp đồng mua bán ký kết trước ngày 09/8/2013 và máy móc, thiết bị mua từ các khu chế xuất, hoặc thiết bị gia công được bán/tặng thì việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và không thuộc đối tượng điều chỉnh của Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trường hợp các lô hàng có Hợp đồng mua bán ký kết sau ngày 09/8/2013, việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời doanh nghiệp có văn bản cam kết máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đảm bảo các yêu cầu về an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan có thể tổ chức kiểm tra, yêu cầu giám định khi nghi ngờ có vi phạm.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo Quý Tổng cục biết để phối hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ ĐTG.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.: 3016/BKHCN-DTG
On coordination in implementing the Directive No. 17/CT-TTg dated August 09, 2013, of the Prime Minister

Hanoi, September 24, 2013

 

Respectfully to: The General Department of Customs

To replying official dispatches No. 5268/TCHQ-GSQL dated September 06, 2013 and No. 5363/TCHQ-GSQL dated September 11, 2013, of the General Department of Customs, on giving some contents in the course of carrying out implementation of the Directive 17/CT-TTg dated August 09, 2013, of the Prime Minister, on strengthening management and control over the import of technologies, machinery and equipment by enterprises, the Ministry of Science and Technology has opinion as follows:

1. At section 6, Directive No. 17/CT-TTg, dated August 09, 2013, of the Prime Minister, on strengthening management and control over the import of technologies, machinery and equipment by enterprises, the relevant Ministries and sectors have been assigned duty to carry out implementation of this Directive. So that, the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Finance, Ministry of Science and Technology, relevant Ministries and sectors shall carry out the assigned missions  in the Directive No. 17/CT-TTg.

2. For import of the used machinery, equipment: In the course of contributing opinions to elaborate Decree amending the Government’s Decree No. 12/2006/ND-CP dated January 23, 2006, detailing provisions for implementation of the commercial law with respect to international purchases and sales of goods; and agents for sale and purchase, processing and transit of goods involving foreign parties, for management of import of the used machinery and equipment, the Ministry of Science and Technology has unified in promulgating a Circular guiding management of import of the used machinery and equipment.   However, now the Government has not yet promulgated Decree amending Decree No. 12/2006/ND-CP.

3. So that, while waiting promulgation of Circular guiding management of importing the used machinery, equipment, technological chains, with the aim to solve difficulties, problems for enterprises during import of the used machinery and equipment, the Ministry of Science and Technology has suggestion as follows:

a) For the used machinery, equipment and technological chains of state enterprises, economic groups, state-owned corporations, before importing, it is required to have opinion in writing of the Ministry of Science and Technology and Ministries managing those sectors or fields in the course of approval for investment projects and conclusion of purchase and sale contract in accordance with spirit of the Decision No. 929/QD-TTG  dated July 17, 2012, of the Prime Minister, on approval of scheme "restructuring of state-owned enterprises, focusing on economic groups and state-owned corporations period 2011 – 2015”.

b) For the used machinery, equipment and technological chains originated and/or imported from China, procedures shall continue complying with the current legal regulations and according to the notification No. 2527/TB-BKHCN, dated September 06, 2012, of the Ministry of Science and Technology, on suspension of the import of used machinery, equipment, and technological chains.

c) For the used machinery, equipment, and technological chains not belong to objects stated in section a) and b) mentioned above:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In case where consignments with purchase and sale contract signed after August 09, 2013, the import shall comply with the current legal regulations, and enterprises are required to have a written commitment that the used machinery, equipment, and technological chains ensure requirements on safety and satisfy standards on environmental protection. In necessary case, customs agencies may inspect or request for verification if there are doubts of violation.

The Ministry of Science and Technology informs the General Department for coordination.

 

 

 

THE MINISTER OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY
Nguyen Quan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3016/BKHCN-ĐTG ngày 24/09/2013 phối hợp thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.441

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!