Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3016/BKHCN-ĐTG năm 2013 phối hợp thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 3016/BKHCN-ĐTG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn tạm thời về nhập khẩu máy móc cũ

Ngày 24/9 vừa qua, Bộ KHCN đã có công văn số 3016/BKHCN-ĐTG hướng dẫn tạm thời đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ như sau:

- Doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khi nhập khẩu mặt hàng này phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ

- Máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất cũ có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012

- Các loại máy móc, thiết bị không thuộc 2 trường hợp trên có hợp đồng mua bán ký kết trước ngày 09/8/2013 thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Chỉ thị số 17/CT-TTg và được nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành

Các lô hàng có hợp đồng ký kết sau ngày trên thì ngoài việc phải thực hiện theo các quy định hiện hành, doanh nghiệp phải có văn bản cam kết đảm bảo yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường

Các hướng dẫn này được thực hiện cho đến khi Bộ KHCN ban hành Thông tư hướng dẫn mới.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3016/BKHCN-ĐTG
V/v phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp các Công văn số 5268/TCHQ-GSQL ngày 06/9/2013 và số 5363/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2013 của Tổng cục Hải quan về việc trao đổi một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhẩp khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Tại mục 6, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp, phần Tổ chức thực hiện đã giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này. Do đó, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành có liên quan sẽ có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 17/CT-TTg .

2. Đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng: Trong quá trình góp ý xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, để quản lý hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thống nhất sẽ ban hành một Thông tư hướng dẫn việc quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Tuy nhiên, đến nay Nghị định sửa đổi Nghị định số 12/2006/NĐ-CP vẫn chưa được Chính phủ ban hành.

3. Vì vậy, trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị như sau:

a) Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của các doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, khi nhập khẩu phải xin ý kiến bằng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đó trong quá trình phê duyệt dự án đầu tư và ký kết Hợp đồng mua bán theo đúng tinh thần của Quyết định số 929/QĐ-TTG ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”.

b) Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và theo Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

c) Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thuộc đối tượng ở mục a) và b) nêu trên:

- Trường hợp các lô hàng có Hợp đồng mua bán ký kết trước ngày 09/8/2013 và máy móc, thiết bị mua từ các khu chế xuất, hoặc thiết bị gia công được bán/tặng thì việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và không thuộc đối tượng điều chỉnh của Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trường hợp các lô hàng có Hợp đồng mua bán ký kết sau ngày 09/8/2013, việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời doanh nghiệp có văn bản cam kết máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đảm bảo các yêu cầu về an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan có thể tổ chức kiểm tra, yêu cầu giám định khi nghi ngờ có vi phạm.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo Quý Tổng cục biết để phối hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ ĐTG.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.: 3016/BKHCN-DTG
On coordination in implementing the Directive No. 17/CT-TTg dated August 09, 2013, of the Prime Minister

Hanoi, September 24, 2013

 

Respectfully to: The General Department of Customs

To replying official dispatches No. 5268/TCHQ-GSQL dated September 06, 2013 and No. 5363/TCHQ-GSQL dated September 11, 2013, of the General Department of Customs, on giving some contents in the course of carrying out implementation of the Directive 17/CT-TTg dated August 09, 2013, of the Prime Minister, on strengthening management and control over the import of technologies, machinery and equipment by enterprises, the Ministry of Science and Technology has opinion as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3016/BKHCN-ĐTG năm 2013 phối hợp thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.151
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60