Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3015/TCT-DNL năm 2013 hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3015/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3015/TCT-DNL
V/v hóa đơn GTGT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam.

Trả lời công văn số 2909/VINACOMIN-KT ngày 3/6/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đề nghị hướng dẫn viết hóa đơn GTGT cho việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp quy định về nguồn hình thành quỹ:

"…

1. Một phần từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế (doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thể nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế trong kỳ).

Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành sau khi đã kết chuyển hết các khoản lỗ theo quy định.

2. Một phần điều chuyển từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổng công ty, công ty mẹ (đối với các công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên) hoặc điều chuyển từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các công ty con, doanh nghiệp thành viên về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổng công ty, công ty mẹ (đối với tổng công ty, công ty mẹ). Việc điều chuyển và tỷ lệ điều chuyển nguồn giữa các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổng công ty, công ty mẹ với các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các công ty con, doanh nghiệp thành viên và ngược lại do chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên hoặc tổng giám đốc, giám đốc quyết định trên cơ sở tỷ lệ trích Quỹ theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, nhu cầu đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ tại các doanh nghiệp thành viên và nhu cầu, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của toàn hệ thống.

Việc điều chuyển Quỹ quy định tại khoản 2 Điều này chỉ áp dụng đối với các công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên mà công ty mẹ sở hữu 100% vốn."

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính quy định:

"2…. Trường hợp các tổng công ty, công ty mẹ có Quỹ phát triển khoa học công nghệ được hình thành từ nguồn điều chuyển Quỹ phát triển khoa học công nghệ của công ty con, doanh nghiệp thành viên hoặc ngược lại thì đơn vị nhận điều chuyển và sử dụng Quỹ phải báo cáo tình hình nhận điều chuyển và sử dụng số tiền Quỹ được điều chuyển với cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị nhận điều chuyển và trực tiếp sử dụng Quỹ"

3. Các khoản chi từ Quỹ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật"

Căn cứ các quy định trên, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam có Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được hình thành từ nguồn điều chuyển quỹ phát triển khoa học của các doanh nghiệp thành viên hoặc công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn, khi sử dụng quỹ, Tập đoàn thực hiện hóa đơn, chứng từ như sau:

- Trường hợp Tập đoàn điều chuyển nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp thành viên hoặc công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn để các đơn vị trực tiếp sử dụng, thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ; khi nghiệm thu, quyết toán đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ, Tập đoàn sử dụng chứng từ chi cho doanh nghiệp thành viên, công ty con để thanh toán, doanh nghiệp thành viên, công ty con không phải sử dụng hóa đơn GTGT. Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên, công ty con phải thực hiện báo cáo tình hình nhận điều chuyển và sử dụng số tiền Quỹ được điều chuyển với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ này doanh nghiệp thành viên, công ty con phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp Tập đoàn ký hợp đồng nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ với các đơn vị mà Tập đoàn không sở hữu 100% vốn để thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ thì khi nghiệm thu, quyết toán đề tài, dự án, các đơn vị lập hóa đơn GTGT cho Tập đoàn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Thành phố Hà Nội;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ: CS, KK& KTT, PC;
- Lưu: VT, DNL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3015/TCT-DNL năm 2013 hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.030
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37