Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2347/LĐTBXH-KHTC xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2017 2016

Số hiệu: 2347/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 24/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2347/LĐTBXH-KHTC
V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ[1] về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch năm 2017 theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và ước tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016

Đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016; so sánh kết quả thực hiện 2016 với cùng kỳ năm 2015 và kế hoạch năm 2016 các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; các Quyết định của Bộ: số 80/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2016 về ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2016; số 137/QĐ-LĐTBXH ngày 27/01/2016 về giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác năm 2016 và các văn bản chỉ đạo, Điều hành, các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ ban hành từ đầu năm 2016 đến nay.

Yêu cầu việc đánh giá phải sát, đúng thực chất kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi cả nước theo lĩnh vực do đơn vị phụ trách; làm nổi bật những kết quả đã đạt được; làm rõ tồn tại và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm; phân tích nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế; ước thực hiện cả năm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm.

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016, dự báo xu hướng phát triển, những cơ hội, thách thức đối với sự phát triển của các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để xác định các giải pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực có thế xảy ra đối với kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo ổn định an sinh xã hội, đời sống nhân dân.

2. Xây dựng kế hoạch năm 2017

Căn cứ đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 nêu trên và Mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 quy định tại Chỉ thị số 21/CT-TTg; kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng Mục tiêu phát triển, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện kế hoạch 2017 thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý.

Việc xây dựng Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển lĩnh vực năm 2017 phải phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, gắn kết với khả năng cân đối nguồn lực và khả năng thực hiện của các cấp để đảm bảo tính khả thi và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đồng thời, việc xây dựng Kế hoạch phải đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và các ngành, các cấp; bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng trong xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn lực, ngân sách; đảm bảo tiến độ, thời gian và biểu mẫu quy định.

Đối với các đơn vị được Bộ giao chủ trì các Dự án, Chương trình thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia, chương trình Mục tiêu: Khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi của chương trình Mục tiêu quốc gia, chương trình Mục tiêu theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước (đối với các chương trình Mục tiêu quốc gia), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với các chương trình Mục tiêu) để trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trong khi Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt Quyết định đầu tư các chương trình Mục tiêu quốc gia, chương trình Mục tiêu, căn cứ nội dung đã trình Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị trình Bộ văn bản hướng dẫn các nội dung chủ yếu của chương trình, làm cơ sở cho các địa phương lập kế hoạch năm 2017, tổng hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của từng địa phương. Đồng thời, tổng hợp, đề xuất nguồn lực thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia, chương trình Mục tiêu năm 2017, trong đó dự kiến vốn theo cơ cấu nguồn, theo từng dự án thành phần thuộc chương trình và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Việc lập kế hoạch các chương trình Mục tiêu quốc gia và chương trình Mục tiêu theo các nguyên tắc, yêu cầu tại Công văn số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Trong bối cảnh tình hình hiện nay, dự kiến năm 2017 tiếp tục thắt chặt chi tiêu từ ngân sách nhà nước; vì vậy, trong xây dựng kế hoạch các đơn vị cần quán triệt quan Điểm triệt để Tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện; khẩn trương rà soát các chính sách thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý để bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các chính sách chồng chéo, trùng lắp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 726/QĐ-LĐTBXH ngày 15/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

3. Cùng với thuyết minh đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016, Bộ yêu cầu các đơn vị tổng hợp đầy đủ số liệu thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách vào Biểu mẫu kèm theo công văn này.

4. Để đảm bảo yêu cầu tiến độ theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đồng chí Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch năm 2017 đúng nội dung, biểu mẫu yêu cầu và trình Thứ trưởng phụ trách khối có ý kiến đối với lĩnh vực phụ trách và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/7/2016 để tổng hợp chung trong Kế hoạch của Bộ.

(Để thuận tiện trong quá trình tổng hợp, ngoài bản chính thức, đề nghị đơn vị gửi thư điện tử theo địa chỉ e-mail: phongkh@molisa.gov.vn).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đơn vị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại 04.38.269.544/ 04.39.364.160) để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- C
ng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 [1] Đề nghị đơn vị nghiên cứu Chỉ thị tại trang điện tử chinhphu.vn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2347/LĐTBXH-KHTC ngày 24/06/2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!