Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2326/BKHCN-TĐC về việc báo cáo thực hiện 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về TBT do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2326/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2326/BKHCN-TĐC
V/v: Báo cáo thực hiện 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về TBT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại công văn số 3404/VPCP-KG ngày 27/06/2006 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 444/QĐ-TTg ngày 26/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO (gọi tắt là Đề án 444 về TBT) và Quyết định 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về TBT, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xin báo cáo như sau:

Tính từ thời Điểm báo cáo lần trước tại công văn số 1122/BKHCN-TĐC ngày 11/05/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các công việc sau đã được triển khai:

1. Việc rà soát văn bản pháp quy kỹ thuật

Ngày 29/06/2006 Quốc hội thông qua Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT). Luật này đảm bảo sự tương thích của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật với các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định TBT của WTO, tạo ra khung pháp lý quan trọng trong việc thực thi Hiệp định này ở nước ta trong thời gian tới. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ cũng như các văn bản cấp bộ hướng dẫn thi hành Luật này, đảm bảo Luật có thể đi vào cuộc sống kể từ thời Điểm Luật có hiệu lực (ngày 01/01/2007).

Trên cơ sở đó, các văn bản pháp quy kỹ thuật sẽ được xây dựng đảm bảo tính công khai và minh bạch như Hiệp định TBT yêu cầu.

2. Việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam

Theo Luật TC&QCKT, hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam sẽ bao gồm hai cấp: tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn cơ sở (TCCS). Hiện nay, văn bản hướng dẫn chuyển đổi tiêu chuẩn ngành (TCN) của các bộ quản lý chuyên ngành đang được Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ có liên quan soạn thảo nhằm thực hiện việc chuyển đổi theo quy định của Luật TC&QCKT.

Ngoài ra, để đảm bảo hệ thống TCVN đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng và của sản xuất kinh doanh, hiện nay 4500 TCVN đang được rà soát, xem xét mức độ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, làm cơ sở cho việc soát xét, sửa đổi trong thời gian tới.

3. Việc tăng cường hoạt động đánh giá sự phù hợp

Căn cứ vào nhiệm vụ đề ra trong Đề án 444 về TBT, hiện nay Đề án tăng cường hoạt động đánh giá sự phù hợp và Phương án kiểm soát và ngăn chặn hàng kém chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam đang được Bộ KH&CN soạn thảo và đã lấy ý kiến của các Bộ quản lý chuyên ngành để có thể trình Thủ tướng Chính phủ trước 31/11/2006. Ngoài ra, để quản lý tốt hơn chất lượng thiết bị điện, điện tử ở nước ta cũng như trong khuôn khổ hợp tác của ASEAN về tiêu chuẩn chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hiệp định của ASEAN về Quy chế quản lý hài hòa các thiết bị điện, điện tử.

4. Hoạt động của Ban liên ngành về TBT

Ban liên ngành về TBT được thành lập theo Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Ban liên ngành về TBT bắt đầu các hoạt động của mình: tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động của ban liên ngành về TBT và Mạng lưới TBT (tháng 4/2006), tham gia góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Đề án 444 về TBT, tham gia cuộc họp của Ủy ban TBT của WTO với tư cách quan sát viên, tham gia góp ý dự thảo Đề án xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu phù hợp quy định của WTO, triển khai các công cụ quản lý hàng nhập khẩu mới như xây dựng các biện pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thực phẩm đối với hàng nhập khẩu thuộc diện giảm thuế theo cam kết hội nhập kinh tế quốc tế (theo yêu cầu của Nghị quyết 01/2006/NQ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ …

5. Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam

Mạng lưới TBT Việt Nam được thành lập và bước đầu đã đi vào hoạt động. Điểm TBT của Mạng lưới đã được thành lập ở 12 Bộ và 56 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (8 tỉnh còn lại đang chuẩn bị thành lập). Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tập huấn về Luật TC&QCKT và Quy trình thông báo và hỏi đáp về TBT cho tất cả các Điểm TBT của Bộ và địa phương trong cả nước (tại Hà Nội trong các ngày 9-11/08/2006 và tại Thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày 16-18/08/2006) nhằm chuẩn bị đáp ứng nghĩa vụ minh bạch hóa của Hiệp định TBT kể từ thời Điểm Việt Nam gia nhập WTO.

6. Hoạt động tuyên truyền phổ biến về Hiệp định TBT và các vấn đề liên quan

Các hội nghị tập huấn về Hiệp định TBT tiếp tục được tổ chức tại các tỉnh, thành phố và ở các bộ nhằm nâng cao nhận thức về cơ hội và thách thức của hàng rào kỹ thuật, giúp các cơ quan, doanh nghiệp tìm các biện pháp thích hợp vượt qua các hàng rào này khi Việt Nam gia nhập WTO.

7. Các hoạt động khác

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án 444 về TBT cho giai đoạn 2007 – 2010, soạn thảo quy chế chi tiêu tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Đề án này, soạn thảo quy định về phí cho hoạt động hỏi đáp về TBT.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Bộ, địa phương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình hành động thực hiện Đề án 444 về TBT kèm theo công văn số 2011/BKHCN-PC ngày 07/08/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chương trình gồm những nội dung, nhiệm vụ cụ thể các bộ, địa phương cần tiến hành nhằm triển khai Đề án 444 về TBT một cách có hiệu quả trong giai đoạn từ nay đến 2010.

Ngoài ra, theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01/2006/NQ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các bộ có liên quan soạn thảo “Đề án xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu phù hợp quy định của WTO, triển khai một số công cụ quản lý hàng nhập khẩu mới xây dựng hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thực phẩm đối với hàng nhập khẩu thuộc diện giảm thuế theo cam kết hội nhập kinh tế quốc tế” và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 10/2006.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ tích cực và kịp thời chuẩn bị tài liệu và tham gia đàm phán gia nhập WTO liên quan đến thực thi Hiệp định TBT đã được quan tâm thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đàm phán Chính phủ.

8. Nhận xét chung

Nhìn chung, Đề án 444 về TBT đã được các Bộ, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện và đạt kết quả tốt,  đảm bảo có những bước chuẩn bị tích cực để thực thi Hiệp định TBT một cách đầy đủ kể từ thời Điểm Việt Nam gia nhập WTO. Một số khó khăn về tổ chức, biên chế trong việc thành lập Điểm TBT tại một số địa phương được Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quan tâm hướng dẫn giải quyết.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Phạm Gia Khiêm;
- Nguyên PTT Vũ Khoan,
- Các Bộ có liên quan;
- UBND các tỉnh, thành phố TW
- Lưu: VT. TĐC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2326/BKHCN-TĐC về việc báo cáo thực hiện 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về TBT do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.027

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251