Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2210/QLCL-CL thực hiện Quyết định 4041/QĐ-BNN-QLCL về tăng cường kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 2210/QLCL-CL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 22/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2210/QLCL-CL
V/v Triển khai thực hiện Quyết định 4041/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Cơ sở chế biến thủy sản XK vào Liên bang Nga
- Các Trung tâm Chất lượng, ATVS&TYTS vùng 1-6

 

Triển khai Quyết định số 4041/QĐ-BNN-QLCL ngày 18/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các Cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga:

Căn cứ các tiêu chí nêu tại Quyết định số 4041/QĐ-BNN-QLCL ngày 18/12/2008, đối chiếu với điều kiện tại Cơ sở để đăng ký đưa vào Danh mục đề nghị VPSS kiểm tra cho phép xuất khẩu vào Liên bang Nga theo mẫu nêu tại Phụ lục 1 về Cục và Trung tâm vùng quản lý trước ngày 26/12/2008.

2. Các Trung tâm Chất lượng, ATVS&TYTS vùng:

- Chuyển tiếp công văn này tới các Cơ sở chế biến thủy sản có tên trong danh sách được phép xuất khẩu vào Liên bang Nga hiện nay, hoặc có nhu cầu xuất khẩu vào Liên bang Nga thuộc địa bàn quản lý (danh sách gửi kèm).

- Đôn đốc để nhận được xác nhận đăng ký của các Cơ sở và tiến hành thẩm tra khả năng đáp ứng yêu cầu của các Cơ sở thuộc địa bàn quản lý, tổng hợp danh sách, gửi về Cục trước ngày 31/12/2008. Căn cứ vào danh sách đề xuất này, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các Cơ sở để xem xét đưa vào danh sách đề nghị Cục Kiểm dịch động, thực vật Liên bang Nga (VPSS) kiểm tra, công nhận.

- Khắc phục triệt để các khuyến cáo của VPSS trong công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga, đặc biệt là hoạt động kiểm tra, chứng nhận chất lượng lô hàng:

+ Nghiêm túc thực hiện kiểm tra, chứng nhận chất lượng cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga theo đúng các quy định hiện hành và nội dung nêu tại Quyết định số 4041/QĐ-BNN-QLCL ;

+ Cấp giấy chứng nhận chất lượng theo thứ tự liên tục, yêu cầu doanh nghiệp thông báo số container, số seal ngay khi làm xong thủ tục thông quan. Thực hiện cấp chứng nhận chất lượng ngay sau khi có kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm và lưu tại Trung tâm vùng hoặc gửi đến cho doanh nghiệp (tuyệt đối không chờ khi doanh nghiệp đến lấy giấy mới cấp). Các trường hợp cần cấp đổi/ cấp lại sẽ phải có văn bản giải trình lý do về nội dung thay đổi kèm theo giấy chứng thư mới gửi cho khách hàng;

+ Lập sổ theo dõi, quản lý hoạt động cấp và sử dụng giấy chứng nhận chất lượng cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga (đóng sổ, ghi rõ số trang, đóng dấu, niêm phong do Giám đốc Trung tâm vùng ký xác nhận), trong đó, cần thể hiện các nội dung chi tiết tham khảo mẫu theo Phụ lục 2.

Đề nghị doanh nghiệp lưu ý thực hiện tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- VASEP (để phối hợp);
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC 1

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CƠ SỞ CHẾ BIẾN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XUẤT KHẨU THỦY SẢN VÀO LIÊN BANG NGA
(Thời hạn báo cáo trước ngày 24/12/2008)

Kính gửi:

- Cục Quản lý CL NLTS
- Trung tâm Chất lượng, ATVS&TYTS vùng …………

1. Tên Cơ sở chế biến:

Mã số:

Địa chỉ:

2. Có nhu cầu xuất khẩu thủy sản vào Liên bang Nga

- Mặt hàng xuất khẩu:

- Đã xuất hàng vào Nga từ ngày (nếu có):

- Tổng khối lượng hàng xuất khẩu vào Liên bang Nga trong năm 2008:

3. Đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Liên bang Nga:

- Khả năng tự cung cấp nguyên liệu, quản lý nguồn gốc xuất xứ, chất lượng nguyên liệu:

- Công suất sản xuất, năng lực kho bảo quản:

- Hợp đồng xuất khẩu thủy sản vào Liên bang Nga với nội dung tỷ lệ mạ băng sản phẩm không vượt quá 10% (Đối với Cơ sở sản xuất thủy sản đông lạnh): có/không?

Nếu có, Hợp đồng số …………………………… ngày ……………….

(bản copy hợp đồng kèm theo).

4. Cam kết

Doanh nghiệp xin cam kết thỏa mãn các quy định nêu tại Điều 1 Quyết định 4041/QĐ-BNN-QLCL ngày 18/12/2008 của Bộ NN&PTNT, sẵn sàng đón và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

Giám đốc Doanh nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2210/QLCL-CL thực hiện Quyết định 4041/QĐ-BNN-QLCL về tăng cường kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.069
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41