Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 220/UBND-TM1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nhữ Thị Hồng Liên
Ngày ban hành: 11/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/UBND-TM1
V/v ủy quyền cấp giấy phép kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu

Hạ Long, ngày 11 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

- Sở Thương mại;
- Ủy ban Nhân dân: thị xã Móng Cái; các huyện: Hải Hà, Bình Liêu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1351/STM-QLTM ngày 28/12/2006 của Sở Thương mại về việc ủy quyền cho các địa phương cấp giấy phép kinh doanh cho các thương nhân Trung Quốc kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu. Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1/ Đồng ý cho Sở Thương mại ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân: thị xã Móng Cái; các huyện: Hải Hà, Bình Liêu cấp giấy phép kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh người Trung Quốc sang kinh doanh tại các chợ biên giới, chợ cửa khẩu.

2/ Giao Ủy ban Nhân dân: thị xã Móng Cái; các huyện: Hải Hà, Bình Liêu cấp giấy phép kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh người Trung Quốc sang kinh doanh tại các chợ trong khu kinh tế cửa khẩu.

3/ Giao Sở Thương mại thường xuyên kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương quản lý, tổ chức cấp giấy phép kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh người Trung Quốc sang kinh doanh tại các chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thương mại (b/cáo);
- CT, P1, P2, P3 (b/cáo);
- Như trên (t/hiện);
- V0, V1, V2, TM1, NC;
- Lưu: VT, TM1. H15-CV28.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 220/UBND-TM1 ngày 11/01/2007 về ủy quyền cấp giấy phép kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.664

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!