Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11495/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 12/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11495/BCT-XNK
V/v hướng dẫn cấp C/O Mẫu A cho giày dép xuất khẩu đi EU

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực

Theo Quyết định số 978/2012 ngày 31 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 1213/2012 ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban châu Âu, mặt hàng giày dép của Việt Nam được tiếp tục hưởng thuế quan ưu đãi theo Chương trình Ưu đãi Thuế quan Phổ cập (GSP) trong giai đoạn 2014 - 2016.

Để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu giày dép đi EU được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi GSP từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, Bộ Công Thương đề nghị các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực triển khai việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) Mẫu A cho mặt hàng giày dép đi EU theo các nội dung sau:

1. Thủ tục cấp C/O Mẫu A được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa và công văn số 4993/TM-XNK ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Bộ Thương mại gửi các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực về việc thực hiện một số nội dung của Thông tư số 07/2006/TT-BTM .

2. Việc ghi số tham chiếu trên Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3863/BTM-XNK ngày 05 tháng 07 năm 2007 hướng dẫn cách ghi số tham chiếu trên C/O Mẫu A. Mã tham chiếu của Croatia là HR.

3. Theo quy định của EU, để được hưởng chế độ ưu đãi GSP, hàng hóa khi xuất khẩu sang thị trường EU phải tuân thủ theo Quy tắc xuất xứ GSP của EU. Do vậy, khi cấp C/O Mẫu A đối với mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU, các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu cần nghiêm túc đối chiếu thực hiện các quy định sau của EU:

- Tiêu chí xuất xứ:

Tiêu chí mặt hàng giày dép thuộc chương 64 được quy định tại Phần II, phụ lục 13a của Quy chế 1063/2010 sửa đổi Quy chế số 2454/93 thuộc các điều khoản về việc thực hiện Quy chế số 2913/92 thiết lập Luật Hải quan Cộng đồng như tại bảng dưới đây

Mã HS

Mô tả hàng hóa

Tiêu chí xuất xứ

Chương 64 (trừ nhóm 6406)

Giày dép, ghệt và các sản phẩm tương tự, các bộ phận của các sản phẩm trên

Sản xuất từ nguyên vật liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, ngoại trừ mũ giày đã gắn với đế lót trong hoặc với bộ phận đế khác thuộc nhóm 6406

Nhóm 6406

Các bộ phận của giày dép (đã hoặc chưa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày dép có thể tháo rời, gót giày và các sản phẩm tương tự, ghệt, quần ôm sát và các sản phẩm tương tự, và các bộ phận của chúng

Sản xuất từ nguyên vật liệu thuộc bất kỳ nhóm nào trừ nhóm của sản phẩm

- De-minimis:

Nguyên vật liệu không có xuất xứ vẫn có thể được dùng để sản xuất sản phẩm được hưởng GSP nếu tổng giá trị nguyên vật liệu không có xuất xứ không vượt quá 15% giá xuất xưởng của thành phẩm.

Theo đó, trong trường hợp (1) sử dụng mũ giày đã gắn với đế lót trong hoặc gắn với bộ phận đế khác thuộc nhóm 6406 để sản xuất giày dép thuộc chương 64; hoặc (2) sử dụng nguyên vật liệu được phân loại trong nhóm 6406 để sản xuất thành phẩm thuộc nhóm 6406 thì tổng trị giá nguyên vật liệu không có xuất xứ không được vượt quá 15% giá xuất xưởng của thành phẩm.

4. Khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu có thể xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang EU. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1375/1999/QĐ-BTM ngày 23 tháng 11 năm 1999 của Bộ Thương mại về quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo để các Phòng biết và kịp thời triển khai cấp C/O Mẫu A cho mặt hàng giày dép xuất khẩu đi EU theo đúng quy định. Đề nghị các Phòng đăng ký tên, mẫu chữ ký của cán bộ cấp và con dấu của tổ chức cấp theo mẫu đính kèm và gửi về Cục Xuất nhập khẩu trước ngày 20 tháng 12 năm 2013 để Cục thông báo cho các nước thành viên EU.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu (ĐT: 04.22205444; Email: hienttt@moit.gov.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ KV2;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Specimen Signatures Initials of Officials and Specimen Official Seals authorized to certify the C/O Form A for the General System of Preferences of EU (GSP)

Country                                          : The Socialist Republic of Viet Nam

Name of Issuing Authority                : Import - Export Management Office in.................

Address of Issuing Authority             :........................................................................

Phone number                                :........................................................................

Fax number                                    :........................................................................

Email address                                 :........................................................................

Signatures of authorized officials:

No.

Name of Official

Initial

Specimen Signature

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Official seal:

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 11495/BCT-XNK
Ref. guiding grant of C/O form A for footwear exported to EU

Hanoi, December 12, 2013

 

Respectfully to: Divisions for managing regional export and import

According to the Decision No. 978/2012 dated October 31, 2012 and Decision No.1213/2012 dated December 18, 2012 of the European Commission, the footwear commodity of Vietnam is continued enjoying the preferential tariff under the Generalized scheme of preferences (GSP) during 2014-2016.   

In order to support for producers and exporters of footwear into EU to be enjoyed the preferential import tax under GSP from January 01, 2014, the Ministry of Industry and Trade suggest Divisions for managing regional export and import to carry out the grant of certificate of origin (C/O) form A for footwear commodity to EU according to the following contents:

1. Procedures for grant of C/O form A shall comply with Circular No. 07/2006/TT-BTM dated April 17, 2006, of the Ministry of Trade (as the Ministry of Industry and Trade now) guiding procedures for grant and management of grant of certificate of origin under the Government's Decree No. 19/2006/ND-CP of February 20, 2006, detailing the commercial law regarding the origin of goods and the official dispatch No. 4993/TM-XNK dated August 15, 2006, of the Ministry of Trade, sent to Divisions for managing regional export and import on implementation of a number of contents of the Circular No. 07/2006/TT-BTM. 

2. The way to indicate the reference number on certificate of origin form A shall comply with guide in official dispatch No. 3863/BTM-XNK dated July 05, 2007, guide to indicate reference number on C/O form A. The reference code of Croatia is HR.

3. According to regulation of EU, in order to be enjoyed the preferential regulations under GSP, goods exported to EU market must observe the GSP rules of origin of EU. Therefore, when granting C/O form A for footwear exported to EU market, Divisions for managing export and import should strictly compare to implement the following provisions of EU:

- Criterion of origin:

Criterion of footwear under chapter 64 is defined in part II, Annex 13a of the Regulation 1063/2010 amending the Regulation No. 2454/93 related to provisions on implementation of the Regulation No. 2913/92 setting up the Community Customs Law as the below table:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Description of goods

Criterion of origin

Chapter 64 (excluded group 6406)

Footwear, gaiters and similar products, parts of such articles

Produced from raw materials under any group, except for uppers of footwear fixed to the inside sole or other parts of sole under group 6404

Group 6406

Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles, gaiters, leggings, and similar articles, and parts

Produced from raw materials under any group except for group of product

- De minimis:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Accordingly, in case where (1) use uppers of footwear attached to inside soles or other parts of soles under group 6406 for manufacture of footwear under chapter 64; or (2) use raw materials classified in group 6404 for manufacture of finished products of group 6406, total value of raw materials without origin does not exceed 15% of the ex-factory price of finished products.

4. When receiving request of enterprises, Divisions for managing export and import may consider granting export certificate for footwear exported to EU. Procedures for grant of export certificate shall comply with Decision No. 1375/1999/QD-BTM dated November 23, 1999 of the Ministry of Trade, on regulation of grant of export certificate and certificate of origin form A for footwear exported to EU market.

Department of export and import notifies Divisions for timely carrying out grant of C/O form A for footwear exported to EU in accordance with regulation. Request Divisions to register name, specimen signature of the officers authorized to issue and seal of the issuing authority according to the enclosed form and send them to the Department of export and import before December 20, 2013 for Department to notify countries being members of EU.

For details please contact Division of goods origin, Department of export and import (tel.:  04.22205444; Email: hienttt@moit.gov.vn)./.

 

 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
DEPUTY MINISTER
Tran Tuan Anh

 

Specimen Signatures Initials of Officials and Specimen Official Seals authorized to certify the C/O Form A for the General System of Preferences of EU (GSP)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of Issuing Authority                : Import - Export Management Office in.................

Address of Issuing Authority             :........................................................................

Phone number                                :........................................................................

Fax number                                    :........................................................................

Email address                                 :........................................................................

Signatures of authorized officials:

No.

Name of Official

Initial

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

2

 

 

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

Official seal:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11495/BCT-XNK ngày 12/12/2013 hướng dẫn cấp C/O Mẫu A cho giày dép xuất khẩu đi EU do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.473

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!