Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10645/BTC-TCHQ năm 2013 tăng cường quản lý hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10645/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tăng cường quản lý kho ngoại quan

Hàng hóa đưa từ ngước ngoài đều phải được thực hiện kiểm tra thực tế trước khi được đưa vào kho ngoại quan.

Đây là nội dung được hướng dẫn trong Công văn 10645/BTC-TCHQ, áp dụng từ ngày 13/8/2013.

Các Chi cục Hải quan phải căn cứ vào Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu và Danh mục hàng hóa XK để xác nhận hàng hóa đến cửa khẩu xuất và thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

Hoạt động quản lý kho ngoại quan cũng phải được tăng cường: thực hiện giám sát 24/7; yêu cầu chủ kho sắp xếp hợp lý hàng hóa không để hàng hóa của nhiều tờ khai tại cùng một vị trí; rà soát các kho hoạt động kém hiệu quả, không hoạt động…

Ngoài ra, cũng theo Công văn 10645, yêu cầu bắt buộc hàng hóa tạm nhập tái xuất phải thực hiện tạm nộp thuế tại Công văn 8356/BTC-TCHQ sẽ không còn áp dụng kể từ ngày 13/8/2013.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10645/BTC-TCHQ
V/v tăng cường quản lý hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh TNTX, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; công văn số 6520/VPCP-KTTH ngày 6/8/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về hàng hóa gửi kho ngoại quan, Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1/ Về thủ tục hải quan:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Riêng các mặt hàng rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu và thực phẩm đông lạnh gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác qua các tỉnh biên giới phía Bắc thực hiện theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18/2/2013 của Bộ Công Thương và Thông tư 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan:

a) Hàng hóa đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan phải được kiểm tra thực tế; Hình thức, mức độ kiểm tra do Chi cục trưởng quản lý kho ngoại quan quyết định; Việc ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện trên mẫu Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa ban hành kèm Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/2/2012 của Bộ Tài chính và lưu kèm hồ sơ hải quan.

b) Việc xác nhận hàng hóa đến cửa khẩu xuất và thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan phải căn cứ vào Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu và Danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển từ kho ngoại quan ra cửa khẩu xuất có xác nhận của hải quan cửa khẩu xuất.

2/ Về chính sách quản lý thuế:

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; các Luật thuế khác có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3/ Quản lý hoạt động của kho ngoại quan:

Để đảm bảo giám sát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra và lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan, cũng như việc thực hiện các dịch vụ trong kho ngoại quan, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

a) Bố trí công chức giám sát 24/7 đối với toàn bộ hoạt động của kho ngoại quan.

b) Yêu cầu chủ kho ngoại quan sắp xếp hợp lý các khu vực chứa hàng trong kho ngoại quan theo từng tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan tại từng vị trí riêng biệt; không được để chung hàng hóa của nhiều tờ khai tại cùng một vị trí.

c) Tiến hành rà soát các kho ngoại quan hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động báo cáo Tổng cục để ra quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định.

4/ Giao Tổng cục Hải quan chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng hóa từ khi đưa ra khỏi kho ngoại quan đến khi thực xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Công văn này thay thế nội dung quy định hàng gửi kho ngoại quan để tạm nhập - tái xuất phải nộp các loại thuế liên quan được nêu tại điểm 2 phần I công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 và thay thế điểm 2 công văn số 8909/BTC-TCHQ ngày 10/7/2013 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để có hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Đại sứ quán Đan Mạch; (thay trả lời)
- UBND tỉnh Quảng Ninh; (thay trả lời)
- UBND tỉnh Bình Dương; (thay trả lời)
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Tổng cục Hải quan (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ(49).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 10645/BTC-TCHQ
On strengthening management of goods sent to bonded warehouses for exporting to other countries

Hanoi, August 13, 2013

Respectfully to: The provincial/municipal Customs Departments of provinces and cities

In furtherance of Directive 23/CT-TTg dated September 07, 2012, of the Prime Minister, on the enhancement of state management of the business of temporary import for re-export, transit, and bonded warehouses; the official dispatch No. 6520/VPCP-KTTH dated August 06, 2013, of the Governmental Office, informing directive opinions of Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai, on goods sent to bonded warehouses, the Ministry of Finance directs the provincial/municipal Customs Departments to implement one of the following contents:

1/ Regarding customs procedures:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10645/BTC-TCHQ năm 2013 tăng cường quản lý hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.885

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250