Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 768/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 768/TCT-TNCN
V/v điều kiện để ưu đãi thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án WB-IDF - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời công văn số 291/BQL WB-IDF ngày 29/12/2010 của Ban quản lý dự án WB-IDF - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị áp dụng Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg để miễn thuế cho chuyên gia nước ngoài làm việc cho dự án ODA tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau

1. Về điều kiện được áp dụng Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Điều 2 Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA quy định: "Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2009"

Tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn:

"Thông tư này áp dụng đối với các chuyên gia nước ngoài (sau đây gọi tắt là Chuyên gia) được quy định tại Khoản 5, Điều 3 của Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy chế) và chỉ áp dụng đối với các chuyên gia mà hợp đồng của họ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2009".

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Hợp đồng tư vấn của ông Benoit Laplante có hiệu lực trước 20/11/2009 thì không thuộc đối tượng áp dụng Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về điều kiện áp dụng Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam.

- Tại Điều 2 và Điều 5 Quy chế chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

"Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký."

"Điều 5 ....

2. Bên nước ngoài bao gồm Chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ có hoạt động tài trợ cho chương trình, dự án ODA ở Việt Nam.

3. Bên Việt Nam bao gồm các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện chức năng Nhà nước về quản lý, điều hành và thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam.

...

6. Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA (sau đây gọi tắt là chuyên gia) là người có quốc tịch nước ngoài được Bên nước ngoài cử vào Việt Nam để nghiên cứu xây dựng, thẩm định hay thực hiện chương trình, dự án ODA theo quy định hay thoả thuận trong các Điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa Bên Việt Nam với Bên nước ngoài hoặc được Bên Việt Nam chỉ định mời hoặc thuê vào Việt Nam để thực hiện chương trình, dự án ODA.

..."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông Benoit Laplante nếu là chuyên gia nước ngoài, ký hợp đồng tư vấn trực tiếp với Bên nước ngoài hoặc Bên Việt Nam và hợp đồng tư vấn có hiệu lực trong thời gian theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg nêu trên thì thuộc đối tượng được áp dụng Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về thủ tục, hồ sơ cấp xác nhận chuyên gia.

- Tại điểm 2, mục II Thông tư số 02/2000/TT-BKH ngày 12/01/2000 hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn:

"Thủ tục xác nhận chương trình, dự án ODA:

Bộ kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào yêu cầu của các Bên hữu quan, tiến hành thẩm định và xác nhận chương trình, dự án ODA và các hoạt động có sử dụng chuyên gia nước ngoài.

..."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xác nhận những trường hợp hợp lệ theo quy định và gửi văn bản xác nhận cho các cơ quan có liên quan. Đối với trường hợp không hợp lệ, Bộ kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời chính thức trong đó nêu rõ lý do từ chối xác nhận.

4. Về thủ tục, hồ sơ miễn thuế.

Tại điểm 3, mục II Thông tư số 52/2000/TT-BTC ngày 5/6/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn thuế, lệ phí đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn:

"3. Đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án tại Việt Nam:

Chuyên gia nước ngoài xuất trình với cơ quan Thuế địa phương nơi đặt trụ sở của cơ quan thực hiện dự án hồ sơ để được miễn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

- Công văn của cơ quan chủ quản dự án, đề nghị không thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ việc thực hiện, chương trình dự án ODA của Chuyên gia nước ngoài;

- Xác nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chuyên gia nước ngoài tham gia thực hiện chương trình, dự án ODA, trong đó: nêu rõ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, thời hạn làm việc tại Việt nam, số thu nhập nhận được, danh sách người thân đi kèm ... (bản sao có đóng dấu của cơ quan chủ quản dự án);

- Các tài liệu liên quan đến thu nhập không phải nộp thuế của Chuyên gia nước ngoài.

Cơ quan thuế thực hiện không thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án tại Việt nam của Chuyên gia nước ngoài và cấp giấy xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài (theo mẫu đính kèm Thông tư này)"

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì cơ quan thuế sẽ thực hiện miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định sau khi chuyên gia đã được Bộ kế hoạch và Đầu tư cấp xác nhận chuyên gia.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban Quản lý dự án biết và liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được giải quyết theo quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

THE MINISTRY OF FINANCE

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.768/TCT-TNCN
For: The conditions to perform personal income tax exemption  for foreign experts implementing ODA programs and/or projects in Vietnam

Hanoi, March 08, 2011

 

To: WB-IDF Project management Committee – The Ministry of Natural resources and Environment

Reply the Office Dispatch No.291/BQL WB – IDF dated December 29, 2010 of WB-IDF Project managing Board – The Ministry of Natural resources and Environment proposed applying the Decision No.199/2009/QD-TTg to exempt for foreign experts working for OAD programs and projects in Vietnam, the General Department of Taxation has the following opinions:

1. For the conditions to be performed Decision No.119/2009/QD-TTg.

At Article 2 of the Decision No.119/2009/QD-TTg dated October 01 , 2009 promulgating the Regulation on foreign experts implementing ODA programs and projects of the Prime minister of Government regulated: “This Decision takes effect on November 20, 2009

Article 2 of the Joint circular No. 12/2010/TTLT-BKHDT-BTC of the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance, dated May 28, 2010 detailing and guiding the performance of the Regulation on foreign experts implementing ODA programs and projects, which was promulgated together with Decision No.119/2009/QD-TTg guides:

“This Circular applies to foreign experts (below referred to as experts) defined in Clause 5. Article 3 of the Regulation on foreign experts implementing ODA programs and projects promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 119/2009/QD-TTg of October 1, 2009 (below referred to as the Regulation) and applies only to experts whose contracts take effect from November 20, 2009”

Based on the provisions and guidelines which are mentioned above, in case of Mr Benoint Laplante’s consulting Contract, which took effect before December 20, 2009, is not subject of application of Decision 119/2009/QD-TTg.

2. For the conditions of applying the Decision No.211/1998/QD-TTg on October 31, 1998 on promulgating the regulation on foreign specialists implementing ODA programs and projects in Viet Nam  of the Prime Minister of Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Article 2. This Decision takes effects 15 days after its signing.”

Article 5....

2. The foreign party includes foreign Governments, International organizations and Inter- Governmental organizations that finance ODA programs and/or projects in Vietnam.

3. The Vietnamese party includes Vietnam’s competent agencies that perform the function of State management, administration and implementation of ODA programs and/or projects in Vietnam.

...

6. Foreign experts implementing ODA programs and/or projects (below referred to as experts) are foreign nationals who are either sent to Viet Nam by the foreign party to study, elaborate, evaluate or implement ODA programs and/or projects according to the provisions or agreements in ODA related international treaties which have been concluded between the Vietnamese party and the foreign party; or invited and hired by the Vietnamese party into Vietnam for the implementation of ODA programs and/or projects...."

Basing the above provisions and guidelines, the case of Mr. Benoit Laplante, if he is foreign expert, has directly signed a consulting contract with the foreign party or the Vietnamese party, and the consulting contract takes effect in the time that be regulated in the Article 2 of the Decision No.211/1998/QD-TTg is subject of application of the October 31, 1998 Decision No.211/1998/QD-TTg of Prime Minister of Government.

3.  Procedures and dossiers for expert certification.

- At the Point 2, Section II of the Circular No. 02/2000/TT-BKH dated January 12, 2000 guiding the implementation of Regulations on foreign experts issued together with the October 31, 1998 Decision No.211/1998/QD-TTg of Prime Minister of Government guides as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Planning and Investment bases on the request of the concerned parties for carrying out evaluation and certification ODA programs and/or projects or other activities that employ foreign specialists...."

Basing on the above guidelines, the Ministry of planning and investment shall be responsible for confirming for regular cases under the regulations and must send confirmation in written to the relevant agencies. For irregular cases, the Ministry of Planning and Investment shall reply by a formal written specifying the reasons for refusal of the confirming.

4. Procedures and dossiers for tax exemption

At Point 3, Section II of Circular No.52/2000/TT-BTC dated June 5, 2000 of  Ministry of Finance guiding the tax and fee exemption for foreign specialists implementing programs and/or projects using of Official Development Assistance (ODA) guides as follows:

"3. For income earned from the implementing of programs and/or projects in Vietnam:

The foreign specialist shall present to the local tax agency, where the project implementing agency is headquartered, the dossier for personal income tax exemption, which includes:

- The project managing agency’s official dispatch on proposal of non – collection of personal income tax on the foreign specialist’s income from the implementation of the ODA program and/or project;

- The Ministry of Planning and Investment’s confirming of being the foreign specialist who take participation in the implementation of the ODA program and/or project, in which clearly stating his/her name, nationality, passport number, working term in Vietnam and the amount of received income, and the list of his/her dependants (the copy thereof affixed with stamp of the project managing agency);

- The documents relating to the tax – free income of the foreign specialist.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Based on the above guidelines, the tax agencies will implement personal income tax exemption under the regulation after foreign experts have been issued the professional certifications by the Ministry of Planning and Investment.

The General department of Taxation feedbacks to Project managing Board and contacts with the Ministry of Planning and Investment to be resolved in accordance with law./.

 

 

FOR. DIRECTOR OF TAXATION GENERAL DEPARTMENT

DEPUTY DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No.768/TCT-TNCN of Hanoi, March 08, 2011 on The conditions to perform personal Income Tax exemption for foreign experts implementing ODA programs and/or projects in Vietnam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.894
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84