Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3512/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 22/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3512/TCT-CS
V/v hóa đơn, chứng từ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 1351/CT-THNVDT ngày 21/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về hóa đơn, chứng từ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn như sau:

"Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua."

Tại khoản 5 Điều 44 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 nêu trên quy định:

“5. Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định này, người nộp thuế còn bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Tại Điều 13 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế hướng dẫn:

“Điều 13. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:

….

m) Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp”.

Về nội dung Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa hỏi, Tổng cục Thuế đã có công văn số 831/TCT-PC ngày 14/3/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà.

Việc xử phạt về hành vi trốn thuế đối với hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn đã được quy định tại khoản 5 Điều 44 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, phần căn cứ pháp lý ban hành Thông tư số 166/2013/TT-BTC đã có Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm thì xử phạt vi phạm về hành vi trốn thuế quy định tại Điều 13 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra, phát hiện người bán không lập hóa đơn khi bán hàng có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên thì xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (4).

TL.  TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

THE MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness  
---------------

No.: 3512/TCT-CS
Ref. invoices and papers.

Hanoi, August 22nd 2014

 

To: Department of Taxation of Khanh Hoa province

In response to the Official Dispatch No. 1351/CT-THNVDT dated 21/3/2014 by Department of Taxation of Khanh Hoa province about invoices and papers, General Department of Taxation hereby offers opinions as follows:

In point b clause 4 Article 38 of Decree No. 109/2013/ND-CP dated 24/9/2013 by the Government providing for penalties for administrative violations against the regulations on management of prices, fees, charges and invoices as follows:

“Article 38. Violations against regulations on using invoices when selling goods and services

4. A fine of from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

b) Failing to issue invoices for the goods or services valued at 200,000 VND or more to the buyer. Apart from carrying the fine, the seller shall issue invoices to the buyer.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“5. If goods are transited without legitimate invoices and papers, the taxpayer shall face penalties for tax avoidance stipulated in the Law on Tax administration and its guiding documents, apart from the penalties for administrative violations pertaining to invoicing in this Decree.”

Article 13 of Circular No. 166/2013/TT-BTC dated 15/11/2013 by the Ministry of Finance detailing the administrative penalties for tax offenses provide guidance as follows:

“Article 13. Penalties for tax evasion, tax fraud

Any taxpayer that commits tax evasion or tax fraud shall incur a fine that is a multiple of the tax arrears:

….

m) Goods are transported by road without legal invoices or documents.”

Regarding the question of Department of Taxation of Khanh Hoa province, General Department of Taxation has issue the Official Dispatch No. 831/TCT-PC dated 14/3/2014 for response.

The penalties for tax evasion applicable to goods transported by road without legal invoices have been specified in clause 5 Article 44 of Decree No. 109/2013/ND-CP, pursuant to which Circular No. 166/2013/TT-BTC is promulgated.

Pursuant to the regulations above:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

BY ORDER OF GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
PP. DIRECTOR OF DEPARTMENT OF TAX POLICY
THE DEPUTY DIRECTOR
Nguyen Huu Tan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 3512/TCT-CS dated August 22nd 2014, invoices and papers

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.010

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!