Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2970/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2970/TCT-TNCN
V/v Khai và quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua Tổng cục thuế nhận được công văn và ý kiến của một số Cục thuế địa phương hỏi về việc khai thuế tháng và khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khai thuế tháng:

- Tại tiết 2.1.1,điểm 2, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai thuế tháng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau:

” Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm 1 mục II phần D nêu trên có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong tháng nếu có phát sinh việc khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện kê khai hàng tháng theo mẫu số 02/KK-TNCN (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công ) và nộp tờ khai cho cơ quan thuế theo qui định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời chưa phải khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.

- Tại tiết 2.1.2 điểm 2 Mục II Phần D của Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên qui định:

” Trường hợp hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai theo quí. Thời hạn nộp tờ khai theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quí sau.”

Đề nghị các Cục thuế hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trả thu nhập trên địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính.

2.Về quyết toán thuế:

Tại tiết 2.1.3, điểm 2,Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau:

” Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo qui định cụ thể sau:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này và các bảng kê chi tiết sau:

+ Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, không phân biệt thu nhập đã đến mức phải nộp hay chưa phải nộp thuế....

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế cần nghiên cứu và cập nhập một cách đầy đủ về chính sách cũng như các hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân, đồng thời tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn trong nội bộ cũng như đối với cơ quan chi trả và người nộp thuế nhằm thực hiện tốt Luật thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Ban PC, CST
- Lưu VT, TNCN. Vân

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 2970/TCT-TNCN

Hanoi, July 20, 2009

 

OFFICIAL LETTER

ON PERSONAL INCOME TAX DECLARATION AND FINALIZATION BY INCOME PAYERS

To: Provincial-level Tax Departments

The General Department of Taxation has recently received official letters and opinions of some local Tax Departments inquiring on monthly declaration and finalization declaration of personal income tax (PIT) by income payers. Concerning this issue, the General Department of Taxation provides the following guidance:

 1. Monthly PIT declaration:

- Item 2.1.1, Point 2, Section II, Part D of the Finance Ministry’s Circular No. 84/2008/TT-BTC of September 30, 2008, guides monthly PIT declaration by income payers as follows:

“Payers of PIT-liable incomes that withhold PIT under the guidance at Point 1, Section II, Part D above shall declare monthly PIT and submit PIT declarations to tax offices.”

Under the above guidance, in a month, if income payers withhold PIT amounts, they shall make monthly PIT declarations according to form No. 02/KK-TNCN (for incomes from salaries and wages) and submit them to tax offices under Circular No. 84/2008/TT-BTC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Item 2.1.2, Point 2, Section II, Part D of Circular No. 84/2008/TT-BTC stipulates:

“Income payers that have a total monthly withheld PIT amount of below VND 5 million for each declaration may make and submit quarterly PIT declarations not later than the 30th day of the first month of the subsequent quarter.”

Provincial-level Tax Departments shall guide income payers in their localities to strictly comply with Circular No. 84/2008/TT-BTC.

2. PIT finalization:

Item 2.1.3, Point 2, Section II, Part D of the Finance Ministry’s Circular No. 84/2008/TT-BTC of September 30, 2008, guides PIT finalization declaration by income payers as follows:

“Payers of incomes subject to PIT withholding, regardless of whether there is any withheld PIT amount, shall declare PIT finalization. Specifically:

- PIT finalization declaration, form No. 05/KK-TNCN attached to this Circular, and detailed lists below:

+ List of salaries and wages paid to individuals working under labor contracts, form No. 05A/BK-TNCN attached to this Circular, regardless of whether these incomes are liable to PIT or not…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The General Department of Taxation notifies the above guidance to provincial-level Tax Departments for information and compliance.-

 

 

FOR THE DIRECTOR GENERAL OF TAXATION
DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 2970/TCT-TNCN of July 20, 2009, on personal income tax declaration and finalization by income payers

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.180

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!