Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 931/TCT-CS về việc miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất tại xã nông thôn miền núi do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 931/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 931/TCT- CS
V/v miễn thuế CQSD đất.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2008

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời Công văn số 1308/CT-KTNB ngày 03/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước hỏi về miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất tại xã nông thôn miền núi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5, Mục IV Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất, hướng dẫn: “Đối với hộ gia đình, cá nhân, thì việc miễn thuế, giảm thuế CQSDĐ chỉ được miễn hoặc giảm 1 lần tại nơi mà hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú và là nơi có đất chuyển quyền (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).”

Căn cứ nội dung hướng dẫn nêu trên, hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã nông thôn miền núi theo quy định của Chính phủ và có đất chuyển quyền tại xã đăng ký hộ khẩu thường trú thì được miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất một lần khi chuyển quyền sử dụng đất trong phạm vi địa phương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc xem xét miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với một số trường hợp cụ thể Cục Thuế hỏi thực hiện như sau:

1) Hộ gia đình, cá nhân, có hộ khẩu thường trú tại xã nông thôn miền núi, có quyền sử dụng một thửa đất hợp pháp thuộc địa bàn xã đăng ký hộ khẩu thường trú, cùng một thời điểm chuyển nhượng cho nhiều đối tượng khác nhau thì việc giải quyết miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp thoả thuận ký riêng hợp đồng chuyển nhượng với mỗi bên nhận chuyển nhượng thì chỉ được miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất chuyển quyền thuộc một hợp đồng chuyển nhượng. Hộ được quyền lựa chọn hợp đồng nào có lợi hơn để đề nghị miễn thuế.

b) Trường hợp đồng thời cùng thoả thuận ký chung một hợp đồng chuyển nhượng cho tất cả các bên nhận chuyển nhượng thì được miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất trên toàn bộ diện tích đất chuyển quyền.

2) Hộ gia đình, cá nhân, có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các tỉnh, thành phố khác, nhưng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn xã nông thôn miền núi theo quy định của Chính phủ ở địa bàn khác tỉnh. Do nơi có đất chuyển quyền sử dụng không cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nên không thuộc diện được miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ PC, CST, QLCS;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT , CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 931/TCT-CS về việc miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất tại xã nông thôn miền núi do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.975
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90