Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 842/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 842/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 842/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Trả lời công văn số 3431/2007-BM/TCKT ngày 15/10/2007 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hiểm phương tiện vận tải quốc tế thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt nam:

Điểm 1.23d.2 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT bao gồm: “Hàng hoá, dịch vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế như xăng, dầu, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng phương tiện vận tải và một số hàng hoá, dịch vụ khác cung ứng để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế, trừ các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm... cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam”.

Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính có hiệu lực, Bảo Minh phải xuất hoá đơn GTGT và tính thuế GTGT để thu phí bảo hiểm phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt nam.

2. Chi phí không có chứng từ trong hoạt động đồng bảo hiểm: Điểm 1.1 mục III phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý như sau: “Các khoản chi không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định hoặc hoá đơn, chứng từ không hợp pháp”. Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì khoản chi bồi thường do Bảo Minh đứng tên hợp đồng bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường, nếu không có chứng từ theo quy định thì các đơn vị đồng bảo hiểm không được tính vào chi phí hợp lý. Bảo Minh là doanh nghiệp đứng tên không xuất hoá đơn GTGT cho các đơn vị đồng bảo hiểm khác để phân bổ chi phí không có chứng từ.

3. Thuế giữ lại của đại lý:

Điểm 7 mục III phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý như sau: “Người nộp thuế giao cho hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụ đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ số thuế TNDN tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trả cho đại lý”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, kể từ ngày 1/7/2007, Bảo Minh có trách nhiệm khấu trừ số thuế TNDN tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trả cho các đại lý của Bảo Minh (bao gồm cả các khoản hỗ trợ khác) để nộp vào ngân sách nhà nước. Kể từ ngày Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính có hiệu lực đã bãi bỏ việc trích thù lao đối với đơn vị được uỷ nhiệm thu.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP. HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 842/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.007
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215