Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 84/BGDĐT-KHTC năm 2014 hướng dẫn ghi thu, chi các khoản phí, lệ phí năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 84/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Hồng Quang
Ngày ban hành: 07/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/BGDĐT-KHTC
V/v Hướng dẫn ghi thu, ghi chi các khoản phí, lệ phí năm 2013

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Để kịp thời tổng hợp gửi Bộ Tài chính đề nghị ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước các khoản chi từ phí, lệ phí trong thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc tổng hợp số kinh phí đã chi từ phí, lệ phí và thu sự nghiệp năm 2013 theo mẫu đính kèm công văn này gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch -Tài chính) trước ngày 17/01/2014. Các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về số kinh phí đề nghị ghi thu, ghi chi; hiệu quả sử dụng nguồn phí, lệ phí và đảm bảo các chế độ chính sách tài chính hiện hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo số liệu ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước năm 2013 cho các đơn vị để theo dõi quản lý, hạch toán và quyết toán ngân sách nhà nước theo đúng qui định .

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch-Tài chính) để được hướng dẫn kịp thời ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng(để b/c)
- Các Thứ trưởng(để b/c)
- Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Bùi Hồng Quang

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị: ………………………………………

 

BÁO CÁO GHI THU - GHI CHI PHÍ, LỆ PHÍ

NĂM 2013
(Đính kèm công văn số 84/BGDĐT-KHTC ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ĐVT: Đồng

Nội dung

Số đề nghị ghi thu, ghi chi

Tổng số

Học phí

Lệ phí

Thu khác

Tổng số

 

 

 

 

Mục 6000

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Mục ….

 

 

 

`

Tiểu mục

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Mục ….

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Mục ….

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Mục ….

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Mục ….

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị
 (Ký tên và đóng dấu)


 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 84/BGDĐT-KHTC ngày 07/01/2014 hướng dẫn ghi thu, chi các khoản phí, lệ phí năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.234.191.202