Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 77269/CT-HTr trả lời chính sách thuế Đài truyền hình kỹ thuật số VTC Hà Nội 2015

Số hiệu: 77269/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 07/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77269/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Đài truyền hình kỹ thuật số VTC
(Đ/c: tầng 2 - 65 Lạc Trung - Q Hai Bà Trưng - Hà Nội)
MST: 0106439277

Trả lời công văn số 408/THKTS ngày 13/11/2015 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

+ Tại Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng:

“3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nưc theo quy định của pháp luật.

….

6. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vấn đề về thuế như: các Ban quản dự án, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế, hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài.

+ Tại Điều 4 quy định về thời hạn, thời gian giải quyết, số lượng hồ sơ đăng ký thuế.

+ Tại Điều 5 quy định về hồ sơ đăng ký thuế:

“a)...Trường hợp đơn vị chủ quản thành lập thêm đơn vị trực thuộc thì đơn vị chủ quản phải có hồ sơ gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc mới thành lập thêm, đồng thời bổ sung vào “Bảng kê các đơn vị trực thuộc” của đơn vị chủ quản.

Hồ sơ đăng ký mã số thuế cho đơn vị trực thuộc thành lập thêm gồm:

- Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu 07-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc.

b) Đối với đơn vị trực thuộc

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này và các bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế (nếu có). Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập.

Cơ quan thuế địa phương nơi đơn vị trực thuộc đặt trụ sở căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của đơn vị trực thuộc và thông báo mã số thuế (13 s) của cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo quy định.”

+ Tại khoản 2 Điều 6 quy định về địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế:

“2. Doanh nghiệp, tổ chức khác và các đơn vị trực thuộc thực hiện đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

+ Tại khoản 1 Điều 11 quy định về nộp thuế GTGT:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tnh, thành ph trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.”

+ Tại khoản 1 Điều 12 quy định về nộp thuế TNDN:

“a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ của đơn vị, Cục thuế trả lời về nguyên tắc như sau:

- Trường hợp Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thành lập Trung tâm tin tức trực thuộc Đài trong đó cho phép Trung tâm có con dấu, tài khoản riêng, Giám đốc Trung tâm được quyền chủ động đàm phán, thương thảo ký kết và thực hiện hợp đồng sản xuất tin bài thì Trung tâm tin tức thuộc đối tượng được cấp mã số thuế 13 số phụ thuộc theo hướng dẫn tại Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư số 80/2012/TT-BTC nêu trên. Sau khi được cấp mã 13 số cho đơn vị trực thuộc, trường hợp Trung tâm tin tức chủ động tìm kiếm, ký hợp đồng thì giám đốc Trung tâm ký và đóng dấu trên các hp đồng dịch vụ. Trung tâm kê khai nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC, nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Trường hợp Trung tâm tin tức không đăng ký cấp mã số thuế 13 số (mã trực thuộc), Đài truyền hình kỹ thuật số VTC ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng thì Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phải chịu trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN đối với các dịch vụ mà Trung tâm thực hiện theo ủy quyền.

Các vướng mắc của Đài liên quan đến ủy quyền ký hợp đồng cho Giám đốc Trung tâm và sử dụng con dấu không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Cục thuế TP Hà Nội, đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Đài truyền hình kỹ thuật số VTC được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 77269/CT-HTr ngày 07/12/2015 trả lời chính sách thuế đối với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.890

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!