Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 76408/CT-HTr chính sách thuế chuyển nhượng nhà ở quyền sử dụng đất ở duy nhất Hà Nội 2015

Số hiệu: 76408/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 02/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76408/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Bà Lê Thị Tuyết Minh
(Địa chỉ: Số 8 ngách 473 ngõ 192 Lê Trọng Tn - Q. Hoàng Mai - Hà Nội)

Trả lời công văn không s ngày 16/11/2015 ca Bà Lê Thị Tuyết Minh hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật thuế TNCN và Nghị định s65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN:

+ Tại tiết b Khoản 1 Điều 3 quy định các khoản thu nhập được min thuế:

b) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đt ở và tài sản gn lin với đt ở của cá nhân trong trường hợp người chuyn nhượng chỉ có duy nht một nhà , quyn sử dụng đt ở tại Việt Nam.

b.1) Cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở được min thuế theo hưng dn tại đim b, khoản 1, Điu này phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

b.1.1) Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đt ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đt đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau:

b.1.1.3) Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hu nhà ở, quyền sử dụng đt ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đt ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đt ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chng chưa có nhà ở, đất ở riêng được min thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế.

b.1.2) Có quyền shữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyn nhượng ti thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác định quyền sở hu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đt.

b.1.3) Chuyn nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.

b.2) Nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng bất động sn tự khai và chịu trách nhiệm. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử truy thu thuế và phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế theo quy định của pháp luật vquản lý thuế.

…”

Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định khai thuế đi với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

+ Tại điểm b1 quy định hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;

+ Tại điểm b.2.5 quy định hồ sơ miễn thuế đối với chuyển nhượng bất động sản:

"b.2.5) Đi với trường hợp cá nhân chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyn sử dụng đt ở duy nhất tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định thì cá nhân chuyển nhượng nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại đim b.1 khoản này. Trên Tờ khai mẫu số 11/KK-TNCN cá nhân tự khai thu nhập được min thuế và ghi rõ được min thuế thu nhập cá nhân theo quy định đi với nhà ở, quyn sử dụng đất ở duy nhất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai có duy nhất một nhà ở, quyn sử dụng đất ở tại Việt Nam.

+ Tại điểm c quy định nơi nộp hồ sơ khai thuế:

“Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng bt động sản tại bộ phận một cửa liên thông. Trường hợp ở địa phương chưa thực hiện quy chế một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đt nơi có bất động sản chuyển nhượng.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà , quyn sử dụng đất và cũng là duy nhất của chung vợ chồng đồng thời cả vợ và chng không còn s hu nhà , đt riêng thỏa mãn các điu kiện quy định tại điểm b1 Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì khi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất này được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định tại điểm b1 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Trên Tờ khai mẫu số 11/KK-TNCN cá nhân tự khai thu nhập được miễn thuế và ghi rõ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định đối với nhà , quyền sử dụng đất ở duy nhất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở ti Vit Nam.

Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng bất động sản tại bộ phận một cửa liên thông của Chi cục thuế nơi có bất động sản chuyển nhượng.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Bà Lê Thị Tuyết Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
CCT Đống Đa; P pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 76408/CT-HTr ngày 02/12/2015 trả lời chính sách thuế chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.566

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47