Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 75278/CT-HTr tiền lương tiền công của giám đốc Hà Nội 2015

Số hiệu: 75278/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 26/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75278/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH phát triển kỹ thuật công nghệ V & J
(Đ/c: Thôn 17, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
MST: 0106976289)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 03CV/VJ của Công ty TNHH phát triển kỹ thuật công nghệ V & J (sau đây gọi tắt là Công ty V & J) hỏi về tiền lương, tiền công của giám đốc công ty TNHH MTV. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

“Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015."

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

- Tại Khoản 4 Điều 2 Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 3 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, như sau:

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:

a) Tiền lãi cho vay;

b) Lợi tức cổ phần;

c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vn đầu tư bng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế; trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

- Tại Khoản 1 Điều 6 quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành như sau:

“Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điu của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.”

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư s 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

- Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; quy định về các khon thu nhập chịu thuế như sau:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

1. Thu nhập từ kinh doanh

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ... ”

Căn cứ Công văn số 727/TCT-CS ngày 03/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế TNDN.

Căn cứ Công văn số 917/TCT-TNCN ngày 17/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế TNCN.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời như sau:

- Về thuế TNDN:

+ Khoản chi tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ) không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh được xác định là khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

- Về thuế TNCN:

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH MTV thuộc các khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

+ K từ ngày 01/01/2015, lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH MTV sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH phát triển k thuật công nghệ V & J được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
HANOI DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 75278/CT-HTr
Response regarding tax policies

Hanoi, November 26, 2015

 

To: V & J Technology Development Ltd.
(Add. Hamlet 17, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Hanoi
TIN: 0106976289)

Hanoi Department of Taxation receives Official Dispatch No. 03CV/VJ from V & J Technology Development Ltd. (hereinafter referred to as “V & J Company”) regarding salaries and wages of the director of a single-member limited liability company. Hanoi Department of Taxation remarks as follows:

Pursuant to Clause 1 Article 6 of Law No. 71/2014/QH13 dated November 26, 2014 on amendments to Laws on Tax of the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam:

“Article 6. Implementation

1. This Law comes into force from January 1, 2015.”

Pursuant to Decree No. 12/2015/ND-CP dated February 12, 2015 of the Government elaborating to the Law on amendments to Laws on Tax and Decrees on Tax:

- Pursuant to Clause 4 Article 2 amending Clause 3 Article 3 of Decree No. 65/2013/ND-CP dated June 27, 2013 elaborating the Law on Personal Income Tax and the Law on amendment to the Law on Personal Income Tax, Article 3 of Decree No. 91/2014/ND-CP January 1, 2014 on amendment to Decrees on tax:

“3. Income generated by capital investment, includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Dividends;

c) Income generated by other forms of capital investment, including the case where capital contribution is made in form of exhibits, reputation, land use right, or invention; except for income generated by interest of Government bond, income with deducted corporate income tax of a private enterprise or a single-member limited liability company owned by an individual/individuals.

- Pursuant to Clause 1 Article 6 on entry into force and responsibilities for implementation:

“Article 6. Entry into force and responsibilities for implementation

1. This Decree comes into force from the date on which the Law on amendment to the Laws on tax dated November 26, 2014 comes into force.”

Pursuant to Circular No. 96/2015/TT-BTC dated June 22, 2015 of the Ministry of Finance guiding corporate income tax under Decree No. 12/2015/ND-CP dated February 12, 2015 of the Government elaborating to the Law on amendment to the Laws on tax and amendment to Decrees on tax and Circular No. 78/2014/TT-BTC dated June 18, 2014, Circular No. 119/2014/TT-BTC dated August 25, 2014, and Circular No. 151/2014/TT-BTC dated October 10, 2014 of Ministry of Finance:

- Pursuant to Article 4 amending Article 6 of Circular No. 78/2014/TT-BTC (amended under Clause 2 Article 6 of Circular No. 119/2014/TT-BTC and Article 1 of Circular No. 151/2014/TT-BTC):

“2. Non-deductibles in calculation of taxable income include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Salaries and wages of owners of private enterprises, single-member limited liability companies (owned by individuals); wages for founding members, members of boards of members, boards of directors who do not directly engage in production process.”

Pursuant to Article 2 of Circular No. 111/2013/TT-BTC dated August 15, 2013 of the Ministry of Finance guiding the Law on Personal Income Tax, Law on amendment to the Law on Personal Income Tax, and Decree No. 65/2013/ND-CP of the Government elaborating to the Law on Personal Income Tax and the Law on amendment to the Law on Personal Income Tax; taxable income includes:

“Article 2. Taxable income

Pursuant to Article 3 of the Law on Personal Income Tax and Article 3 of Decree No. 65/2013/ND-CP, taxable incomes include:

1. Business income

2. Employment income

Employment income means the income which an employee receives from an employer, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Benefits and allowances, except…”

Pursuant to Official Dispatch No. 727/TCT-CS dated March 3, 2015 of the General Department of Taxation guiding corporate income tax policies.

Pursuant to Official Dispatch No. 917/TCT-TNCN dated March 17, 2015 of the General Department of Taxation guiding personal income tax policies.

Based on all regulations above, the Hanoi Department of Taxation:

- Regarding corporate income tax:

+ Employment payment of owner(s) of a single-member limited liability company (owned by an individual) regardless of level of engagement in production process shall be non-deductibles in calculation of corporate income tax in accordance with Article 4 of Circular No. 96/2015/TT-BTC.

- Regarding personal income tax:

+ Salaries and wages of owner(s) of a single-member limited liability company are incomes liable to personal income tax in accordance with Article 2 of Circular No. 111/2013/TT-BTC.

+ From January 1, 2015, profits gained by owner(s) of a single-member limited liability after paying corporate income tax shall not be liable to personal income tax.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP. DIRECTOR GENERAL
DEPUTY DIRECTOR
Mai Son

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 75278/CT-HTr ngày 26/11/2015 về tiền lương, tiền công của giám đốc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.963

DMCA.com Protection Status
IP: 34.238.189.240