Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 74724/CT-HTr chính sách thuế thu nhập cá nhân hoạt động chuyển nhượng bất động sản Hà Nội

Số hiệu: 74724/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 24/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74724/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Chi cục thuế huyện Hoài Đức

Trả lời công văn số 392/CCT-TK ngày 02/11/2015 của Chi cục thuế huyện Hoài Đức (sau đây gọi tắt là Chi cục) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội:

+ Tại Điều 48 quy định nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện:

"Điều 48. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tin thuế do cơ quan quản thuế tính hoặc n định, người nộp thuế vn phải nộp đủ s tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định n định thuế của cơ quan quản thuế.

2. Trường hợp số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế nộp tha và được trả tiền lãi tính trên số tiền thuế nộp thừa

+ Tại Điều 57 quy định các trường hợp thuộc diện hoàn thuế:

“Điều 57. Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế

Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp sau đây:

…..

5. Tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế khác có số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn số tin thuế phải nộp. ”

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

+ Tại Điều 57 quy định hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác.

"Điều 57. Hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác

Giy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu kèm theo (nếu có). ”

Căn cứ các quy định trên và nội dung công văn hỏi, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Ông Phùng Mi Bình nộp thay thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản cho Bà Trần Thị Minh Nguyệt, số thuế Ông đã nộp NSNN lớn hơn số thuế TNCN phải nộp từ hoạt động chuyn nhượng bất động sản thì xác định là nộp thừa vào ngân sách Nhà nước và được đề nghị hoàn thuế theo quy định.

Đ nghị Chi cục Thuế huyện Hoài Đức căn cứ hồ sơ và thực tế quá trình tiếp nhận giải quyết nghĩa vụ tài chính của Ông Phùng Mi Bình để xem xét giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục thuế huyện Hoài Đức được biết và thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 74724/CT-HTr ngày 24/11/2015 trả lời chính sách thuế thu nhập cá nhân hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.635

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!