Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 72888/CT-HTr xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Hà Nội

Số hiệu: 72888/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 13/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72888/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ Thái Bình Dương
(Địa chỉ: S 51, ngõ 53/103, Đức Giang, T 20, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. MST: 0106552667)

Trả lời công văn số 15/2015/CV-PACIFIC ngày 06/10/2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thái Bình Dương vướng mắc về xác định phương pháp tính thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về nguyên tắc như sau:

- Căn cứ Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu Luật Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014.

+ Tại Khoản 1 Điều 12 Mục 2 Chương II quy định đối tượng áp dụng phương pháp khu trừ:

1. Phương pháp khu trừ thuế áp dụng đối với cơ s kinh doanh thực hiện đy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chng từ bao gm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điu 13 Thông tư này;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điu 13 Thông tư này;

…”

+ Tại Khoản 2 Điều 12 Mục 2 Chương II hướng dẫn cách tính doanh thu làm căn c xác định phương pháp tính thuế GTGT:

“2. Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại đim a khoản 1 Điu này là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dch v chu thuế GTGT và được xác định như sau:

a) Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng ch tiêu “Tng doanh thu của HHDV bán ra chu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.

b) Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2013 hoạt động sản xut kinh doanh trong năm 2013 không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) s tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng. Trường hợp theo cách xác định như trên, doanh thu ước tính từ 1 t đng trở lên thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 t đồng thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế....

c) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khai thuế theo quý từ tháng 7 năm 2013 thì cách xác định doanh thu của năm như sau: Tổng cộng ch tiêu “Tng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 10, 11, 12 năm 2012, 6 tháng đầu năm 2013 và trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 3 năm 2013. Trường hợp theo cách xác định như trên, doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đng thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.... ”

+ Tại Khoản 3 Điều 12 Mục 2 Chương II quy định các trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khu trừ thuế:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khu trừ thuế, bao gồm:

c) Doanh nghiệp, hợp c xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản c định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản c định, máy móc, thiết bị, kể cả hóa đơn mua tài sản c định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xung của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận ti, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu hp đng nhà thu phụ.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn ti điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về vic áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trc tiếp cùng với h sơ đăng ký thuế.

- Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính v thuế, có hiệu lực thi hành từ 01/9/2014, quy định sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/7T-BTC như sau:

“3. Sửa đổi, bổ sung  khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, s sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.....

c) Doanh nghip, hp tác xã mới thành lp có thc hin đầu tư, mua sm, nhn góp vn bng tài sản cố đnh, máy móc, thiết bị, công c, dng c hoặc có hp đng thuê đa đim kinh doanh....

Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khon này phải gửi Thông báo v việc áp dng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trc tiếp chm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thc hin phương pháp tính thuế mới.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn ti điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về vic áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trc tiếp. Khi gửi Thông báo v việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trc tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm h sơ nhận góp vn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xut trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyn áp dụng phương pháp khu trừ thuế theo hướng dn tại đim b, c khoản 3 Điu 12 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 ca Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điu kiện hướng dn tại đim b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn ti đim b, c khoản 3 Điu 12 Thông tư này.

4. 4. Các trường hợp khác:

d) Khi hết năm dương lch đầu tiên từ khi thành lập, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đng trở lên theo cách xác định tại khoản 2 Điều này và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định ca pháp luật v kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tc áp dng phương pháp khu trừ thuế: nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên nhưng vn thực hiện đy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật v kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăngtự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều này. Sau năm dương lch đu tiên từ khi thành lp, doanh nghip, hp tác xã áp dng ổn đnh phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tc.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Dịch vụ Thái Bình Dương (sau đây gọi tt là Công ty) mới thành lập từ 26/5/2014, thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định tại Tiết c Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC), Công ty đã gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ tới Chi cục Thuế quận Long Biên theo quy định và đã được Chi cục Thuế ra Thông báo chấp thuận nội dung đăng ký thì Công ty được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho năm 2014.

Đến hết năm 2014 (năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập), Công ty thực hiện xác định lại tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chu thuế GTGT năm 2014 theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC:

- Trường hợp doanh thu theo cách xác định nêu trên từ 1 t đồng trở lên và Công ty thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì Công ty tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định trong 02 năm tiếp theo (năm 2015, 2016). Công ty không phải tiếp tục gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan Thuế trong trường hợp này.

- Trường hợp doanh thu theo cách xác định nêu trên dưới 1 tỷ đồng, Công ty vn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định ca pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì Công ty được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và phải gửi mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế tới Chi cục Thuế quận Long Biên chậm nhất ngày 20/12/2014.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Thuế quận Long Biên để được xem xét và giải quyết cụ thể.

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời Công ty biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
CCT quận Long Biên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT,
HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 72888/CT-HTr ngày 13/11/2015 về xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.417

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!