Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7093/BTC-TCT về việc thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của cá nhân Việt Nam làm việc tại các Văn phòng đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7093/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 7093/BTC-TCT
V/v thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của cá nhân Việt Nam làm việc tại các VPĐD của Liên hợp quốc tại Việt Nam   

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7835/VPCP-KTTH ngày 14/11/2008 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009 hướng dẫn về việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện (VPĐD) của các tổ chức Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ ngày 1/1/2009 theo quy định của Luật thuế TNCN. Đối với thu nhập phát sinh trước ngày 1/1/2009 của các nhân viên Việt Nam làm việc tại VPĐD của các tổ chức LHQ tại Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Các nhân viên Việt Nam được tuyển dụng theo hợp đồng và làm việc tại VPĐD của các tổ chức LHQ tại Việt Nam thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

- Hồ sơ, thủ tục miễn thuế: Văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam có trách nhiệm nộp danh sách nhân viên Việt Nam được văn phòng tuyển dụng thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo mẫu quy định tại Phụ lục đính kèm công văn này do Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi văn phòng đóng trụ sở chậm nhất là ngày 30/7/2009.

Trưởng đại diện văn phòng của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách nhân viên được miễn thuế thu nhập đã nộp cho cơ quan thuế.

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân và Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng điều phối viên thường trú LHQ tại VN;
- Đại diện TCT tại TP. HCM;
- Vụ PC, QHQT, CST;
- Ban PC, CS;
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN (2b))

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo công văn số 7093/BTC-TCT ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC
…………………………….
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số:

…….., ngày … tháng … năm ……

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh, thành phố ……….

- Căn cứ công văn số 7835/VPCP-KTTH ngày 14/11/2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên là người Việt Nam làm việc trong các văn phòng đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam;

- Thực hiện công văn số …../BTC-TCT ngày    /5/2009 của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của cá nhân Việt Nam làm việc cho các Văn phòng đại diện của tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam;

Tên văn phòng đại diện của tổ chức ……………………………..

Xác nhận các cá nhân theo danh sách sau làm việc tại …………………….. được miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mã số thuế/
Số CMND

Thu nhập được miễn thuế

Thời gian hợp đồng (từ … đến …)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC …
Ký, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 7093/BTC-TCT
Re: on income tax on high-income earners applicable to Vietnamese individuals working at the united nations representative offices in Vietnam

Hanoi, May 20, 2009

 

 To:

- Ministries, ministerial-level agencies, Government-attached agencies
- Provincial-level People’s Committees
- Provincial-level Tax Departments
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7093/BTC-TCT về việc thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của cá nhân Việt Nam làm việc tại các Văn phòng đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.047
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102