Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6772/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với đề tài trong Đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam” do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6772/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 24/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6772/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia
ịa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN)
MST: 0103631938

Trả lời Công văn số 15/NAFOSTED - ĐALSVN của Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia (sau đây gọi là Quỹ) hỏi về chính sách thuế đối với các đề tài trong Đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam”; Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1./ Về thuế GTGT:

- Căn cứ khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013 của Quốc hội quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.

3. Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công ngh, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ.”

- Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 41 Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

“Điều 42. Chính sách thuế đối với hoạt động khoa học và công nghệ

2. Kinh phí tổ chức khoa học và công nghệ nhận được từ việc ký kết hợp đng thực hiện các chương trình, đề tài, dự án sử dụng ngân sách nhà nước và các đ tài, dự án do các quỹ phát triển khoa học và công nghệ tài trợ không phải chịu thuế giá trị gia tăng.”

- Căn cứ khoản 1 Điều 48 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ quy định chuyển tiếp như sau:

“1. Đối với những nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2014 thì tiếp tục thực hiện theo các quy định của Luật khoa học và công nghệ 2000, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ và quyết định phê duyệt.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia được cơ quan có thẩm quyền giao cho thực hiện các đề tài trong Đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam”, nguồn kinh phí thực hiện đề tài được sử dụng từ ngân sách nhà nước, nếu Quỹ xác định cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề tài trước ngày 01/01/2014 thì đề tài nghiên cứu khoa học trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ.

2./ Về thuế TNCN:

- Căn cứ điểm g, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.8) Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hi, tổ chức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của Nhà nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học... thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều l của Hội, tổ chức đó.”

- Căn cứ Điều 15 Quy chế tổ chức quản lý hoạt động của Đề án cấp Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 3575/QĐ-BKHCN ngày 26/12/2014 của Bộ Khoa học và công nghệ.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Quỹ thực hiện các đề tài là công trình nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước, nguồn kinh phí thực hiện các đề tài từ nguồn ngân sách nhà nước thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản thu nhập mà các thành viên là cá nhân nhận được do tham gia thực hiện các đề tài trong Đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam”.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Quỹ được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- P Kiểm tra Thuế số 5;
- P Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2). (7; 4)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6772/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với đề tài trong Đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam” do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


431

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124