Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6743/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc xử lý xoá nợ thuế đối với các công ty nhà nước thực hiện chuyển đổi

Số hiệu: 6743/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 22/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6743/BTC-TCDN
V/ Xử lý xoá nợ thuế đối với các công ty nhà nước thực hiện chuyển đổi

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ;
-UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

 

Theo quy định của Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 thì kể từ ngày 01/7/2007 (ngày Luật Quản lý thuế có hiệu lực) chỉ có các doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt mới được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt. Vì vậy, để xử lý dứt điểm các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt cho các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, giao, bán quy định tại Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc đối tượng được xoá nợ theo các Nghị định trên phối hợp với các cơ quan có liên quan:

1. Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan và công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước gửi về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết theo quy định.

Đối tượng xử lý là các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi trước ngày 01/7/2007.

2. Trường hợp doanh nghiệp sau khi thực hiện cổ phần hoá, giao, bán mới đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách trước khi chuyển đổi thì được xử lý như sau:

a. Đối với doanh nghiệp cổ phần hoá đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần thì chỉ xem xét, xoá nợ đối với các khoản nợ thuế và phải nộp ngân sách nhà nước đã được tạm giảm trừ khi xác định giá trị doanh nghiệp và các khoản nợ thuế, khoản phải nộp ngân sách  phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần nếu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn trước khi chuyển đổi bị lỗ, không có khả năng thanh toán.

Công ty được thành lập từ doanh nghiệp cổ phần hoá có trách nhiệm lập Hồ sơ  theo quy định tại điểm 1 công văn này, kèm theo các tài liệu  sau:

- Văn bản đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định về giá trị doanh nghiệp.

- Báo cáo tài chính đến thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

- Biên bản bàn giao vốn, tài sản của công ty nhà nước sang công ty cổ phần, kèm theo chi tiết nợ phải trả (đối với doanh nghiệp đã thực hiện bàn giao).

- Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần cổ phần hoá của cơ quan có thẩm quyền.

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

 Các tài liệu trên đây phải là bản chính, hoặc bản sao hợp pháp.

b.Đối với các doanh nghiệp đã hoàn tất việc thực hiện giao, bán chỉ xem xét đối với trường hợp doanh nghiệp có các khoản nợ phải trả lớn hơn giá trị tài sản của doanh nghiệp hoặc lớn hơn tiền thu từ bán doanh nghiệp.

Doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp thực hiện giao, bán có trách nhiệm lập Hồ sơ theo quy định tại điểm 1 công văn này gửi cơ quan thuế, kèm theo các tài liệu sau:

-Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp.

-Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng giao doanh nghiệp (trong đó nêu rõ trách nhiệm xử lý các khoản nợ ngân sách nhà nước).

-Văn bản đề nghị của Cục thuế địa phương.

3. Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hoá, giao, bán  mà trong biên bản bàn giao; hợp đồng mua, bán hoặc giao doanh nghiệp đã xác định rõ số nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách trong tổng số vốn và tài sản được bàn giao hoặc quy định rõ trách nhiệm doanh nghiệp mới thành lập kế thừa việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản nợ ngân sách của doanh nghiệp chuyển đổi thì không được xoá nợ (kể cả trường hợp phát sinh lỗ).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) để nghiên cứu giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Tài chính, Cục Thuế,
các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Cục TCDN,TCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6743/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc xử lý xoá nợ thuế đối với các công ty nhà nước thực hiện chuyển đổi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.687
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81