Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6407/TCHQ-TXNK năm 2020 về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6407/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 30/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6407/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 15/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Theo đó, để đảm bảo việc xử lý nợ được kịp thời, đúng đối tượng, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị:

1. Thông báo về việc ban hành Thông tư số 69/2020/TT-BTC , cụ thể:

1.1. Tổ chức cho cán bộ, công chức trong đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện quy định tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC ;

1.2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC đến người khai hải quan và người nộp thuế.

2. Thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Thông tư số 69/2020/TT-BTC , cụ thể:

2.1. Rà soát, phân loại chính xác các trường hợp thuộc đối tượng xóa nợ, khoanh nợ theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị quyết số 94/2019/QH14, trong đó lưu ý đối với các khoản thuế thuộc đối tượng xóa nợ tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13 phát sinh trước ngày 01/7/2020 thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 152 Luật số 38/2019/QH14: “...tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13...”

2.2. Thu thập, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và triển khai thực hiện khoanh nợ, xóa nợ đối với những doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định.

2.3. Báo cáo tình hình khoanh nợ, xóa nợ về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) vào ngày 30 hàng tháng theo mẫu đính kèm.

2.4. Chủ động nghiên cứu, cập nhật tiến độ ban hành Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 để khi Nghị định được ban hành đảm bảo các trường hợp được khoanh nợ, xóa nợ đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ, thủ tục.

Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị có văn bản báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK- 0985.507.910) để được hướng dẫn thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Kiểm tra STQ (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

PHỤ LỤC

BÁO CÁO SỐ LIỆU KHOANH NỢ, XÓA NỢ THÁNG .../20...
(Ban hành kèm theo Công văn số: /......ngày    /9/2020 của .... )

ĐVT: VNĐ

STT

Quyết định khoanh nợ, xóa nợ

MST Người nộp thuế

Tên người nộp thuế

Tiền thuế

Tiền chậm nộp

Tiền phạt

Tổng

Ghi chú (nếu có)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(4+5+6)

(8)

I. KHOANH NỢ THEO QĐ TẠI ĐIỀU 83 LUẬT QLT SỐ 38/2019/QH14

1

...

 

 

 

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng I = 1+2+...

 

 

 

 

 

 

 

II. KHOANH NỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 94/2019/QH14 VÀ THÔNG TƯ SỐ 69/2020/TT-BTC

1

...

 

 

 

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng II = 1+2+...

 

 

 

 

 

 

 

III. XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT THEO QĐ TẠI ĐIỀU 85 LUẬT QLT SỐ 38/2019/QH14

1

...

 

 

 

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng III = 1+2+...

 

 

 

 

 

 

 

IV. XÓA TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT CHẬM NỘP THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 94/2019/QH14 VÀ THÔNG TƯ SỐ 69/2020/TT-BTC

1

...

 

 

 

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng IV = 1+2+...

 

 

 

 

 

 

 

V. XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT THEO LUẬT QLT SỐ 78/2006/QH11 VÀ LUẬT SỐ 21/2012/QH13

1

...

 

 

 

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng V = 1+2+...

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6407/TCHQ-TXNK năm 2020 về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


634

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209