Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 59329/CT-HTr năm 2015 xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 59329/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59329/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý qu SSI
(Đ/c:Tầng 5 số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
MST: 0102333992

Trả lời công văn số 54/2015/CV-SSIAM-KT ngày 28/07/2015 của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành ph Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1, Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

“Điu 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. T chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thm quyn), tiền thưởng, tiền h trợ, tiền chuyn nhượng quyn phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền h trợ nhận được, tin chuyn nhượng quyn phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đi với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi đ lập chứng từ chi tin...

7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”

- Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư s 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 ca Bộ Tài chính sửa đổi, b sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư s78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 ca Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế quy định:

“Điều 5. Sửa đổi, b sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định s 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định v hóa đơn bản hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư s 39/2014/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi, b sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ qun lý danh mục đầu tư cho khách hàng là tổ chức và cá nhân (nhà đầu tư ủy thác), sau đó Công ty ký hợp đồng lưu ký theo quy định với bên thứ ba (các ngân hàng, công ty chứng khoán) để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến nhà đầu tư ủy thác thì:

- Khi Công ty thu các khoản phí dịch vụ quản lý danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác theo thỏa thuận hợp đồng giữa công ty với nhà đầu tư ủy thác thì Công ty xuất hóa đơn GTGT theo quy định.

- Trường hợp nhà đầu tư ủy thác có phát sinh các khoản chi phí trực tiếp với bên thứ ba ngoài các khoản chi phí thỏa thuận theo hợp đồng với Công ty thì bên thứ ba có nghĩa vụ xuất hóa đơn cho nhà đầu tư ủy thác.

Trường hợp Công ty chi hộ các khoản chi phí cho nhà đầu tư ủy thác với bên thứ ba thì Công ty lập chứng từ chi hộ (khi chi trả) và chứng từ thu hộ (khi thu tiền). Công ty không phải kê khai tính nộp thuế GTGT đối với khoản thu hộ nhà đầu tư ủy thác.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhn:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 59329/CT-HTr năm 2015 xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.504

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108