Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5842/CT-QLN thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nợ thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5842/CT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 10/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5842/CT-QLN
V/v thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nợ thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các phòng thuộc Cục Thuế;
- 24 Chi cục Thuế Quận – Huyện.

 

Theo thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý thu thuế trên địa bàn thành phố và căn cứ số liệu báo cáo tình hình nợ đọng tiền thuế - tiền phạt tính đến ngày 31/7/2010 của ngành thuế trên địa bàn TP.HCM chưa giảm nhiều. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu cuối năm 2010, đồng thời phải đạt chỉ tiêu thu nợ đã giao tại công văn số 1026A/TCT-QLN ngày 31/3/2010 của Tổng cục Thuế tổng số tiền thuế - tiền phạt còn nợ chỉ chiếm dưới 5% trên tổng số thu ngân sách năm 2010, Cục Thuế TP.HCM thông báo các phòng và 24 Chi cục Thuế Quận – Huyện thực hiện một số nội dung như sau:

1. Lập danh sách các tổ chức – cá nhân có số tiền thuế - tiền phạt thuộc nhóm nợ chờ xử lý có tính chất “nợ chờ điều chỉnh do khiếu nại” (theo mẫu số 1) để báo cáo các cấp đang giải quyết khiếu nại.

2. Lập danh sách những doanh nghiệp còn nợ tiền thuê đất nhiều năm liền (các doanh nghiệp này đang kê khai nộp thuế tại văn phòng Cục Thuế và thuộc VP Cục Thuế đang quản lý) (theo mẫu số 2) để phối hợp đôn đốc thu nợ giữa các phòng thuộc VP Cục Thuế và Chi cục Thuế.

3. Lập danh sách các tổ chức – cá nhân nhóm nợ khó thu có tính chất “Nợ của NNT bỏ trốn, mất tích”, “Nợ của NNT ngừng hoạt động kinh doanh” có nợ trên 100 triệu đồng (đối với CCT Quận – Huyện), trên 500 triệu đồng (đối với VP Cục Thuế) để báo cáo và phối hợp với các cơ quan ban ngành trong cả nước có biện pháp thu hồi nợ thuế vào NSNN (theo mẫu số 3).

4. Lập danh sách các tổ chức – cá nhân chỉ có nợ tiền thuế môn bài và chỉ mới phát sinh một lần duy nhất kể từ khi có giấy phép kinh doanh (tổ chức – cá nhân này không hoạt động, không kê khai nộp thuế và không phát sinh doanh thu kể từ khi có giấy phép kinh doanh đến nay) để đề xuất xem xét xóa nợ (theo mẫu số 4)

Thời gian thực hiện báo cáo kể từ ngày nhận công văn này và thời hạn báo cáo như sau:

- Đối với nội dung 1 và 2: hết ngày 20 tháng 9 năm 2010;

- Đối với nội dung 3 và 4: hết ngày 30 tháng 9 năm 2010 (nội dung 3 và 4 đề nghị các phòng và Chi cục Thuế rà soát thật kỹ về pháp lý, thời hạn phát sinh nợ, nguyên nhân … trước khi lập danh sách báo cáo về Cục Thuế để tổng hợp đề xuất);

Ngoài ra, do tình hình nợ đọng đến 31/7/2010 còn nhiều Chi cục Thuế có tổng nợ tiền thuế - tiền phạt chưa giảm mà còn có chiều hướng tăng so với số tiền thuế - tiền phạt đến ngày 31/12/2009, đề nghị trưởng phòng các phòng thuộc Cục Thuế và Chi cục Trưởng tại 24 Chi cục Thuế giao tiêu thu nợ đến từng công chức, từng đội thuế thực hiện rà soát, đối chiếu xử lý dứt điểm nợ chờ xử lý do sai sót, do luân chuyển chậm chứng từ, đốc thu bằng nhiều hình thức theo quy định để thu hồi nợ tiền thuế - tiền phạt vào NSNN. Đưa chỉ tiêu thu nợ vào xem xét thi đua cuối năm 2010 đến từng công chức và từng đội thuế thuộc Chi cục Thuế, đồng thời đề xuất hình thức kỷ luật đối với công chức không tích cực, không làm hết trách nhiệm trong công tác rà soát, đối chiếu phối hợp xử lý nợ ảo, đốc thu và xử phạt hành vi nộp chậm tiền thuế theo đúng quy trình ban hành kèm theo quy định số 477/QĐ-TCT ngày 15/05/2008 đối với những khoản nợ dưới 90 ngày, đồng thời thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những khoản nợ trên 90 ngày quy trình ban hành kèm theo quyết định số 490/QĐ-TCT ngày 08/05/2009.

Các trưởng phòng liên quan đến công tác quản lý nợ thuộc Cục Thuế và Chi cục Trưởng 24 Chi cục Thuế Quận – Huyện có trách nhiệm triển khai đến từng công chức và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP.HCM (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- BLĐ Cục Thuế TP (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thị Thu Hương

 


Mẫu số 1

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC THUẾ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC – CÁ NHÂN CÓ SỐ TIỀN THUẾ - TIỀN PHẠT THUỘC NHÓM NỢ CHỜ XỬ LÝ CÓ TÍNH CHẤT “NỢ CHỜ ĐIỀU CHỈNH DO KHIẾU NẠI”

STT

Tên NNT

Mã số thuế

Mục – tiểu mục

Số tiền

Nguồn gốc phát sinh

Cơ quan giải quyết khiếu nại

Ghi chú

Số quyết định truy thu

Ngày … tháng … năm …

Hạn nộp

1

Cty TNHH A

030…

 

20.000.000

1254/QĐ-CT-TTr1

24/05/2009

06-10-2009

Phòng KTNB

 

 

 

 

1701

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4254

5.000.000

 

 

 

 

 

2

Cty TNHH B

030…

 

45.000.000

1426/QĐ-CCT-…

07-01-2008

07-12-2008

Tổng cục Thuế

 

 

 

 

1701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lãnh đạo phòng/CCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng       năm
Người lập biểu

Mẫu số 2

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC THUẾ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

DANH SÁCH NHỮNG DOANH NGHIỆP VP CỤC THUẾ QUẢN LÝ CÓ NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT TẠI CHI CỤC THUẾ

STT

Tên NNT

Mã số thuế

Mục – tiểu mục

Số tiền

Nguồn gốc phát sinh

Thuộc phòng kiểm tra ... quản lý

Ghi chú

Thông báo/Quyết định số

Ngày … tháng … năm …

Hạn nộp

1

Cty TNHH A

030…

 

20.000.000

 

 

 

Phòng KT số 1

 

 

 

 

1701

10.000.000

124/TB-CCT…

20/1/2000

 

 

 

 

 

 

1701

10.000.000

154/TB-CCT…

20/08/2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cty TNHH B

030…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lãnh đạo CCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng       năm
Người lập biểu

 

Mẫu số 3

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC THUẾ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC - CÁ NHÂN THUỘC NHÓM NỢ KHÓ THU

STT

Tên NNT

Mã số thuế

Mục - tiểu mục

Số tiền

Nguồn gốc phát sinh

Tính chất

Pháp lý

Giấy phép kinh doanh

Ghi chú

Tờ khai thuế/ Thông báo/ Quyết định xử lý số

Ngày ... tháng ... năm ...

Hạn nộp

Nợ của NNT bỏ trốn, mất tích

Nợ của NNT ngừng hoạt động kinh doanh

Số TB NNT bỏ địa điểm kinh doanh

Ngày ... tháng ... năm ...

Số

Ngày cấp

Tên người đại diện pháp luật

1

Cty TNHH

030…

 

20.100.000

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1701

10.000.000

Tk tháng

 

20/1/2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

10.100.000

154/QĐ-CCT…

20/8/2000

09-07-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

2

Cty TNHH

030…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lãnh đạo phòng/CCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng       năm
Người lập biểu

 

Mẫu số 4

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC THUẾ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC - CÁ NHÂN NỢ THUẾ MÔN BÀI - CÁ NHÂN CÓ GIẤY PHÉP KINH DOANH NHƯNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG, KHÔNG KÊ KHAI THUẾ VÀ KHÔNG PHÁT SINH DOANH THU

STT

Tên NNT

Mã số thuế

Mục - tiểu mục

Số tiền

Nguồn gốc phát sinh

Giấy phép kinh doanh

Giấy đăng ký MST

Ghi chú

Tờ khai thuế/ Thông báo

Ngày ... tháng ... năm ...

Hạn nộp

Số

Ngày cấp

Số

Ngày cấp

Tên người đại diện pháp luật

1

Cty TNHH A

030…

1801

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cty TNHH B

030…

1801

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lãnh đạo phòng/CCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng       năm
Người lập biểu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5842/CT-QLN thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nợ thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.287
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127