Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 581/TCT-CS về chính sách thuế đối với dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 581/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 581/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4952/CT-KTrT2 ngày 30/11/2011 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về thuế GTGT đối với hoạt động xây lắp công trình sử dụng nguồn vốn ODA vay. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.2.2, Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn: “Chủ dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ, hoặc chủ dự án ODA được Ngân sách Nhà nước cấp phát một phần và một phần cho vay lại, được phê duyệt trước ngày 29/5/2001 (là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT để thực hiện dự án ODA như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này.

Trường hợp chủ dự án ODA giao thầu cho các nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) thực hiện xây lắp công trình, cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra khi lập hóa đơn thanh toán với chủ dự án nhưng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để xây dựng công trình hoặc sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, cung cấp theo hợp đồng ký với chủ dự án ODA như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này”

Tại điểm 2.1 công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA hướng dẫn: “Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại và dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát, chủ dự án phải xác định đúng đối tượng được hoàn thuế GTGT và đối tượng nộp thuế GTGT trên cơ sở hợp đồng đã được phê duyệt, cụ thể: nếu hợp đồng đã ký và được phê duyệt bao gồm số thuế GTGT và chủ dự án không được cấp vốn để trả thuế GTGT thì chủ dự án thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, nhà thầu chính nộp thuế GTGT theo qui định hiện hành; nếu hợp đồng đã ký và phê duyệt không bao gồm thuế GTGT thì chủ dự án không phải trả thuế GTGT và nhà thầu chính thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT”.

Căn cứ ý kiến của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính thì Dự án Công trình cải tạo nâng cấp đường giao thông Đăk Tả - Ngọc Linh là dự án ODA vay được NSNN cấp phát toàn bộ. Vì vậy, chính sách thuế đối với đơn vị thực hiện Dự án thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Trường hợp Dự án Công trình cải tạo nâng cấp đường Đăk Tả - Ngọc Linh là Dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay ưu đãi thuộc diện được Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ và đã được Ngân sách Nhà nước bố trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT, nếu Nhà thầu chính ký Hợp đồng với Chủ dự án với giá không bao gồm thuế GTGT thì Nhà thầu chính lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành cho Chủ dự án. Chủ dự án cũng như Nhà thầu chính thuộc diện không được hoàn thuế GTGT và phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

- Trường hợp Dự án Công trình cải tạo nâng cấp đường Đăk Tả - Ngọc Linh là Dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay ưu đãi thuộc diện được Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ và không được Ngân sách Nhà nước bố trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT, nếu Nhà thầu chính ký Hợp đồng với Chủ dự án với giá không bao gồm thuế GTGT thì Nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra khi lập hóa đơn thanh toán với Chủ dự án nhưng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào thuộc đối tượng chịu thuế GTGT dùng để thực hiện việc thi công công trình theo hợp đồng ký với Chủ dự án. Nếu Hợp đồng giữa Chủ dự án và Nhà thầu chính ký với giá bao gồm thuế GTGT và Chủ dự án không được cấp vốn để trả thuế GTGT thì chủ dự án thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, nhà thầu chính nộp thuế GTGT theo qui định hiện hành.

Do hồ sơ gửi kèm công văn số 4952/CT-KTrT2 nêu trên không thể hiện Dự án Công trình cải tạo nâng cấp đường giao thông Đăk Tả - Ngọc Linh có được Ngân sách Nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT hay không, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Kon Tum có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về vấn đề này. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về nguồn vốn đối ứng để trả thuế, đề nghị Cục thuế hướng dẫn đơn vị thực hiện theo nguyên tắc nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lởi để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC –TCT (1b);
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 581/TCT-CS về chính sách thuế đối với dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.136

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0