Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5721/TCT-DNL 2017 vướng mắc sử dụng hóa đơn

Số hiệu: 5721/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 13/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5721/TCT-DNL
V/v: sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Bảo hiểm
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
(Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà 126 Đội Cấn, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1899/CV-VBI5 ngày 08/11/2017 của Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kiến nghị một số vướng mắc trong việc sử dụng hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng hóa đơn điện-tử mang tên giao dịch cũ

Khoản 1 Điều 27, Luật quản lý thuế quy định:

"1. Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin."

Khoản 2 Điều 12, Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế:

"2. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi . . . "

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty chuyển đổi từ "Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam" thành "Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam" và trong thời gian thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định thì Công ty được tiếp tục sử dụng hóa đơn mang tên "Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam" khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Kể từ ngày thay đổi thông tin đăng ký thuế, Công ty phải sử dụng hóa đơn mang tên mới là "Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam". Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung ghi trên hóa đơn.

2. Tiếp tục sử dụng số hóa đơn điện tử đã phát hành sau khi thay đổi thông tin đăng ký thuế

Khoản 5 Điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi khoản 2 Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có quy định:

ối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng vả gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam sử dụng hóa đơn điện tử đã gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định, khi thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp theo tên gọi mới là Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, đơn vị gửi Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu theo thông tin mới đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý và thực hiện điều chỉnh thông tin tại phần mềm khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo hóa đơn điện tử được lập theo đúng tên đăng ký mới thì tiếp tục được sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký thông báo phát hành với cơ quan thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- V
ụ CS, KK, PC
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PH
Ó T
ỔNG CỤC TRƯỞNG
Đ
ặng Ngọc Minh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5721/TCT-DNL ngày 13/12/2017 về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


961

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!