Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 56614/CT-HTr tên trên hóa đơn Hà Nội

Số hiệu: 56614/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 31/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56614/CT-HTr
V/v tên trên hóa đơn.

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Everpia
Địa chỉ: Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
MST: 0101402121

Trả lời công văn số 300715/EPVN-CV đề ngày 30/7/2015 của Công ty cổ phần Everpia Việt Nam hỏi về hóa đơn khi thay đổi tên Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) quy định:

“b) Tiêu thức “Tên, địa ch, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã s thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngn gọn một số danh từ thông dụng như: Phường thành P; Quận thành Q”, Thành phố thành TP, Việt Nam thành VN hoặc C phầnCP, Trách nhiệm Hữu hạn thành TNHH, khu công nghiệp thành KCN, sản xuất thành SX, Chi nhánh thành CN”... nhưng phải đảm bảo đầy đủ s nhà, tên đường ph, phường, xã, quận, huyện, thành ph, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

...Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa ch người mua nhưng ghi đúng mã s thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư s 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định s 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con du đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ:

+ Tại khoản 2 Điều 4 quy định về thủ tục làm con dấu mới:

h) Đối với tổ chức kinh tế cần: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Quyết định thành lập phòng giao dịch, qu tiết kiệm thuộc Sở giao dịch hoặc Chi nhánh các Ngân hàng Thương mại.”

+ Tại Điều 11 quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được sử dụng con dấu:

1. Đăng ký mẫu con dấu tại cơ quan Công an và thông báo mẫu du với các cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi sử dụng con du.

...7. Trường hợp đổi, làm lại con du thì ch được nhận con dấu mới và Giấy chứng nhận đã đăng ký mu dấu sau khi đã nộp con dấu cũ và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho cơ quan Công an nơi đăng ký con dấu mới.”

Theo trình bày của Công ty cổ phần Everpia Việt Nam tại công văn số 300715/EPVN-CV đề ngày 30/7/2015, trường hợp Công ty cổ phần Everpia Việt Nam đi tên thành Công ty cổ phần Everpia (mã số thuế không thay đổi), Giấy chứng nhận đầu tư thay đi của Công ty ghi ngày 30/6/2015 nhưng đến ngày 23/7/2015 Công ty mới nhận được và thực hiện các thủ tục thay đổi con dấu và điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế.

Căn cứ các quy định trên, để giảm thiểu thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng trong thời gian thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và chờ cấp con dấu mới thì được sử dụng tên cũ khi lập hóa đơn, Công ty cổ phần Everpia Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trên hóa đơn đã lập.

Nội dung vướng mắc của Công ty cổ phần Everpia Việt Nam về hóa đơn đầu vào, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 51139/CT-HTr ngày 05/8/2015 trả lời Công ty (gửi kèm).

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 56614/CT-HTr ngày 31/08/2015 về tên trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.484

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!