Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5606/TCT-DNL năm 2014 về kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5606/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5606/TCT-DNL
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Thông tin di động.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4892/TCKT ngày 18/9/2014 của Công ty thông tin di động (VMS) nêu vướng mắc trong việc kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông.

Tại Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

"Điều 81 . Những trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

3. Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Căn cứ quy định nêu trên Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 của Bộ Tài chính vẫn còn hiệu lực thi hành.

2. Về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông đối với VMS.

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 của Bộ Tài chính quy định:

" …Thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá dịch vụ do cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính được xác định theo công thức sau :

Thuế GTGT đầu vào cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông phân bổ cho đơn vị hạch toán phụ thuộc, trụ sở chính

=

Doanh thu phát sinh tại đơn vị hạch toán phụ thuộc, trụ sở chính

x

Tổng số thuế GTGT đầu vào được phân bổ

Tổng doanh thu tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính

…”

Căn cứ vào quy định nêu trên, thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cố định (bao gồm: thiết bị mạng lưới, thuế GTGT khâu nhập khẩu của TSCĐ, xây dựng cơ bản phục vụ hạ tầng viễn thông) do VMS mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (bao gồm Trung tâm thông tin di động Chi nhánh thông tin di động ở các tỉnh, thành phố) để kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại đơn vị hạch toán phụ thuộc theo tỷ lệ phân bổ thuế GTGT hướng dẫn tại Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 của Bộ Tài chính.

Công ty có trách nhiệm phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định dùng chung cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông. Việc phân bổ thuế GTGT đảm bảo nguyên tắc không làm phát sinh số thuế GTGT phải hoàn tại các địa phương có cơ sở hạch toán phụ thuộc

3. Về kiến nghị xử lý khi điều chỉnh bổ sung sổ thuế đầu vào tại trụ sở chính trong trường hợp số thuế GTGT đầu vào đã phân bổ khác với số thuế GTGT phải phân bổ.

Trường hợp qua kiểm tra, phát hiện số thuế GTGT đầu vào phải phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính để khấu trừ khác với số thuế đã phân bổ nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của toàn Công ty trong kỳ tính thuế thì số thuế GTGT đầu vào điều chỉnh được Công ty kê khai với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính. Công ty không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế phải nộp tăng do điều chỉnh số thuế đầu vào kê khai tại trụ sở chính nếu số thuế điều chỉnh này Công ty đã thực hiện kê khai, nộp tại đơn vị trực thuộc ở các địa phương. Trường hợp Công ty kê khai điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp do nguyên nhân khác thì công ty phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Thông tin di động được biết ./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp. Hà Nội;
- Các Vụ: CS, PC, KK;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5606/TCT-DNL năm 2014 về kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.154

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40