Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5467/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 24/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5467/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
- Công ty TNHH Power Plus Việt Nam.
(địa chỉ:
số 50 đường Thủ Khoa Huân, P. Bình Hừng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8298/CT-TTKT2 ngày 28/10/2019 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận và văn bản số 183/2019/CV ngày 28/10/2019 của Công ty TNHH Power Plus Việt Nam, MST 3401119618 (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư “Nhà máy điện mặt trời Tuy Phong” tại tỉnh Bình Thuận. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số 106/2016/QH13 của Quốc hội;

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo các căn cứ nêu trên: Trường hp dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Tuy Phong là dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, dự án hoàn thành đi vào hoạt động vào ngày 30/6/2019 thuộc kỳ tính thuế quý 2/2019, Công ty tự xác định số thuế GTGT đầu vào phục vụ dự án đầu tư (trước khi dự án hoàn thành, đi vào hoạt động) và khai số thuế đề nghị hoàn tại chỉ tiêu [32] - Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT kỳ tính thuế quý 2/2019 thì Công ty được xem xét hoàn thuế GTGT đi với dự án đầu tư nêu trên theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận kiểm tra, xác định chính xác số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước khi dự án đầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động) đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế để giải quyết hoàn thuế cho Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận và Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (đ
b/c);
- Vụ CS, PC;

- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THU

PHÓ
VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5467/TCT-KK ngày 24/12/2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.473

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88