Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 53748/CT-HTr xác định thu nhập sau thuế hộ gia đình cá nhân kinh doanh Hà Nội

Số hiệu: 53748/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 14/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53748/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP Hà Nội
(Địa chỉ: Số 197 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội;
MST: 0103230051)

Trả lời công văn số 556/BCĐ-NV2 ngày 24/07/20152015 của Ban chỉ đạo GPMB (Gọi tắt là GPMB) Thành phố Hà Nội hỏi về chính sách thuế đối với việc xác định thu nhập sau thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh làm cơ sở áp dụng chính sách hỗ trợ theo khoản 2 Điều 21 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Theo công văn số: 3146/UBND-TNMT ngày 14/05/2015 của UBND TP Hà Nội, Công văn số 551/UBND-TTPTQĐ ngày 10/07/2015 của UBND quận Tây Hồ về việc hỗ trợ cho một số hộ kinh doanh tại chợ Bưởi do bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II, quận Tây Hồ.

- Căn cứ khoản 1, mục II, phần B Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/8/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN quy định về căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú.

“1.1. Đối với cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ nộp thuế theo phương pháp khoản, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được xác định theo công thức:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu ấn định trong kỳ tính thuế

x

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Doanh thu ấn định được xác định căn cứ vào kê khai của cá nhân kinh doanh, kết quả điều tra của cơ quan thuế và ý kiến tham gia của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường”

- Căn cứ Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

“Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

1. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:

a) Đối với cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng pháp luật về kế toán, hóa đơn chứng từ.

a.1) Đối với cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế (sau đây gọi tắt là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán).

a.1.1) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thu nhập chịu thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu khoán trong kỳ tính thuế

x

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Trong đó:

- Doanh thu khoán được xác định theo tài liệu kê khai của cá nhân kinh doanh, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế của cơ quan thuế và ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường.

- Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định được xác định theo hướng dẫn điểm a.4, khoản 1, Điều này... ”

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội xác định Thu nhập sau thuế phải nộp của hộ kinh doanh được xác định như sau:

Thu nhập sau thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Thuế TNCN phải nộp

Trường hợp hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế TNCN (thuế TNCN bằng 0) thì: Thu nhập sau thuế = Thu nhập chịu thuế.

Đề nghị Ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội căn cứ cách xác định thu nhập sau thuế nêu trên và số liệu xác nhận của Chi cục thuế Tây Hồ đối với các hộ kinh doanh tại chợ Bưởi do bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II, quận Tây Hồ để làm căn cứ đền bù cho các hộ kinh doanh.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP Hà Nội, UBND quận Tây Hồ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- CCT quận Tây Hồ;
- Lưu: VT, HTr(2). (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 53748/CT-HTr ngày 14/08/2015 chính sách thuế đối với việc xác định thu nhập sau thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.129

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!