Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5340/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2015

Số hiệu: 5340/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5340/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11952/TB-CT ngày 02/12/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c.8 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ trong trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã đề nghị hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thì lập hồ sơ khai bổ sung đồng thời khai số tiền đề nghị hoàn điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại...”

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 công văn số 4281/TCT-KK ngày 02/10/2014 của Tổng cục Thuế về hoàn thuế GTGT:

“Căn cứ Điểm c.8 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính...: Trường hợp người nộp thuế có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết tính đến tháng 12/2013 thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã khai toàn bộ vào chỉ tiêu 43 “Thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau” (không khai dừng khấu trừ đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 “Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn”) của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 12/2013 (hoặc quý IV/2013 đối với trường hợp khai theo quý), và đã khai chuyển toàn bộ vào chỉ tiêu 22 “Thuế GTGT còn khấu trừ kỳ trước chuyển sang” để bù trừ cho số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán ra của các kỳ tính thuế tiếp theo trong năm 2014 thì không được khai bổ sung chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 12/2013 (hoặc quý IV/2013 đối với trường hợp khai theo quý) làm tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn đối với số thuế GTGT đã chuyển khấu trừ cho các kỳ tính thuế tiếp theo đó”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên: Trường hợp Công ty TNHH giải pháp công nghệ Sài Gòn tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 6/2015 (tờ khai chính thức) không khai dừng khấu trừ đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 “Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” và đã khai toàn bộ vào chỉ tiêu 43 “Thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau” thì Công ty không được khai bổ sung chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 6/2015 làm tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn đối với số thuế GTGT đã chuyển khấu trừ cho kỳ tính thuế tiếp theo theo hướng dẫn tại Điểm c.8 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên. Do đó, trường hợp của Công ty TNHH giải pháp công nghệ Sài Gòn không đủ điều kiện để xem xét hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Đại Trí (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5340/TCT-KK ngày 11/12/2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.618

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!