Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5258/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Chí Hùng
Ngày ban hành: 10/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5258/TCT-QLN
V/v đôn đốc thu tiền thuế nợ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ tình hình nợ thuế tại thời điểm ngày 30/11/2020 trên địa bàn 63 Cục Thuế tỉnh, thành ph;

Căn cứ kết quả kiểm tra tình hình đôn đc thu hồi nợ thuế và xử lý nợ thuế tại một số Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Để đảm bảo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 ở mức cao nhất theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, thu hồi kịp thời nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng thuế đến cuối năm 2020 xuống dưới 5% so với số thực thu vào ngân sách nhà nước. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

1. Áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc thu nợ đi với người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp. Trường hợp người nộp thuế nợ thuế, chây ỳ kéo dài, Cục Thuế thực hiện đy đủ các biện pháp đôn đc, cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu nợ thuế đã giao tại công văn số 3095/TCT-QLN ngày 04/8/2020 của Tổng cục Thuế.

2. Để có cơ sở đôn đốc, cưỡng chế đi với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Cục Thuế thực hiện rà soát và nhập đầy đủ vào ứng dụng quản lý thuế (TMS) để theo dõi tập trung. Trường hợp có vưng mắc về khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn, báo cáo y ban nhân dân tnh, thành ph giải quyết dứt điểm số nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

3. Đối với các khoản tiền thuế nợ đã thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo quy định của Nghị quyết 94/2019/QH14 và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Cục Thuế không tính vào tổng số tiền thuế nợ đến cuối năm 2020 để bình xét thi đua cho tập thể, cá nhân trong ngành thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ DT, TCCB, PC - TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG

Vũ Chí Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5258/TCT-QLN ngày 10/12/2020 về đôn đốc thu tiền thuế nợ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.144

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198