Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5143/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc áp dụng quy định về thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5143/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 05/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5143/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc áp dụng quy định về thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Unisoll Vina.
(Lô BI, BII, BIII, BIV Khu CN Giao Long, An Phước, Châu Thành, Bến Tre)

Trả lời công văn số 01-2706/20-USV ngày 08/7/2020 của Công ty TNHH UNISOLL VINA về việc vướng mắc áp dụng quy định về thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc lựa chọn áp dụng quy định về thuế

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ thì người nộp thuế tự xác định, khai hàng hóa và số tiền thuế được miễn thuế (trừ việc kê khai số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công do bên thuê gia công cung cấp) trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) thì người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 Thông tư này theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số).

Trường hợp Công ty TNHH Unisoll Vina vừa đáp ứng điều kiện được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập và vừa đáp ứng điều kiện được áp dụng chính sách miễn thuế quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì Công ty được lựa chọn việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại tự do hoặc áp dụng chính sách miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Về việc miễn kiểm tra sau thông quan:

Hiện tại, chưa có quy định về việc được miễn kiểm tra sau thông quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Unisoll Vina được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục KTSTQ (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5143/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc áp dụng quy định về thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


376

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144