Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 49/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 05/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/TCT-DNNN
V/v: Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 4160/CT-QLDN1 ngày 25/11/2005 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.1a mục IV phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính quy định đối tượng được xóa nợ: “… Doanh nghiệp Nhà nước thuộc đối tượng giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ có các khoản phải trả lớn hơn giá trị tài sản của doanh nghiệp hoặc lớn hơn số tiền thu từ bán doanh nghiệp…”

Tại khoản 1 và khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1334/QĐ-UB ngày 14/12/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty cổ phần thì:

“1. Hình thức cổ phần hóa:… Bán toàn bộ vốn Nhà nước hiện có tại Doanh nghiệp để chuyển thành Công ty cổ phần…

3. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa:

- Giá trị thực tế doanh nghiệp: 11.193.275.763 đồng;

- Giá trị thực tế phần vốn NN tại DN: 5.018.485.119 đồng”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện cổ phần hóa theo hình thức bán doanh nghiệp. Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa vẫn còn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 5.018.485.119 đồng (các khoản nợ phải trả nhỏ hơn giá trị tài sản của doanh nghiệp). Vì vậy, Công ty không thuộc đối tượng được xử lý xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và đôn đốc Công ty nộp đầy đủ nợ thuế và các khoản phải nộp vào NSNN theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tổng hợp;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 49/TCT-DNNN ngày 05/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.676

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!