Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4883/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 05/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4883/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về việc áp dụng Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Thông tư 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp theo công văn số 3266/TCHQ-TXNK ngày 8/7/2011, Tổng cục Hải quan xin trao đổi ý kiến với quý Bộ như sau:

Ngày 3/8/2011 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5092/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được để xem xét xử lý cho các đối tượng miễn thuế nêu tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010, theo đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến “cần sử dụng chung các Danh mục cho các đối tượng miễn thuế tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010”. Như vậy được hiểu là trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho các dự án khuyến khích đầu tư thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP không thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được cụ thể cho từng đối tượng miễn thuế mà thuộc Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được quy định tại Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì cũng không được miễn thuế nhập khẩu.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho rằng việc hướng dẫn nêu trên tại công văn số 5092/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phải được xem xét để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005, Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ và thống nhất với nội dung hướng dẫn tại Thông tư 04/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vì:

+ Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 và Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ có quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xây dựng Danh mục cụ thể để thực hiện cho từng đối tượng miễn thuế và thực tế Quyết định 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006, Thông tư 04/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quy định Danh mục riêng cho từng đối tượng miễn thuế.

+ Tại Điều 1 Thông tư 04/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quy định cụ thể từng Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 04/2009/TT-BKH để thực hiện cho việc miễn thuế của từng đối tượng miễn thuế tương ứng tại các khoản thuộc Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP (nay là Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP).

Ví dụ:

(i) Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 16 NĐ 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005.

(ii) Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm b khoản 11 Điều 16 NĐ 149/2005/NĐ-CP 8/12/2005.

(iii) Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 12 Điều 16 NĐ 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005.

+ Việc quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được cụ thể để thực hiện cho từng đối tượng miễn thuế, ngành nghề nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu sản xuất, trình độ công nghệ và chất lượng sản phẩm trong nước và thực tế sử dụng, vì có trường hợp hàng hóa trong nước đã sản xuất được nhưng không đủ tiêu chuẩn để sử dụng trong một số ngành đặc biệt như đóng tàu, khai thác dầu khí, …

Để tránh vướng mắc trong thực hiện, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét lại việc hướng dẫn áp dụng Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 04/2009/TT-BKH. Trường hợp thực hiện áp dụng chung cho các Danh mục như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5092/BKHĐT-KTCN nêu trên, để đảm bảo đúng quy định của việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị quý Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn trong đó nêu rõ thời hiệu áp dụng (không xử lý bằng công văn). Đồng thời trong thời gian tới đề nghị quý Bộ xem xét sửa đổi Thông tư 04/2009/TT-BKH theo hướng chỉ áp dụng chung một Danh mục trong nước đã sản xuất được thực hiện miễn thuế cho các đối tượng miễn thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan xin trao đổi ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư như trên. Rất mong sớm nhận được ý kiến tham gia của quý Bộ trước ngày 17/10/2011.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế (để p/h);
- Vụ Pháp chế - BTC (để p/h);
- Lưu: VT; TXNK-CST(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4883/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2011 áp dụng danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo Thông tư 04/2009/TT-BKH do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.602

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!