Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4776/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu hao TSCĐ

Số hiệu: 4776/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4776/TCT-PCCS
V/v: khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Tp. Cần Thơ

Trả lời công văn số 259/CT-TTr ngày 25/10/2006 của Cục thuế TP. Cần Thơ về trích khấu hao tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc trích khấu hao tài sản cố định của Công ty TNHH Thương mại Quang Giàu, Công ty đã có công văn hỏi Tổng cục Thuế và đã được trả lời cụ thể tại công văn số 4258/TCT-PCCS ngày 15/11/2006.

2/ Về việc trích khấu hao tài sản cố định của Công ty TNHH SX & KD Phúc Thành: tại Khoản 2đ Điều 4 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định: "Nguyên giá của tài sản cố định là quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài): là tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ… (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn". Tại Điểm 1.1 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn các Khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: "Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các Điều kiện sau: a. Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh".

Căn cứ vào các quy định nêu trên, thành viên của Công ty góp vốn bằng quyền sử dụng đất có thời hạn thì chỉ giá trị quyền sử dụng đất phần diện tích đất sử dụng vào Mục đích sản xuất kinh doanh nhận góp vốn được trích khấu hao theo quy định và được tính vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thành viên của Công ty góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 29 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Cần Thơ biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4776/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu hao TSCĐ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.762
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40