Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 47484/CT-TTHT 2018 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc Hà Nội

Số hiệu: 47484/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 09/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47484/CT-TTHT
V/v khấu trừ thuế TNCN trong thời gian thử việc.

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Silver Mountain Logistics (Viet Nam)
Đ/c: Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội; MST: 0107273271

Trả lời công văn số 01CV/2017 ngày 25/6/2018 của Công ty TNHH Silver Mountain Logistics (Viet Nam) (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về khấu trừ thuế TNCN trong thời gian thử việc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:

“1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ s thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

...b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biu thuế lũy tiến từng phần.

.... i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đi tượng phải khu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhung ước tính tng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn v quản lý thuế) gửi tổ chức tr thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập, không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vn phải tng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã s thuế tại thời điểm cam kết”.

- Căn cứ Phụ lục số 02 Danh mục mẫu biểu đối với cá nhân kinh doanh và mẫu biểu đối với thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính:

STT

Mu số

Tên Mu biểu

Nhóm 02 - Cá nhân tự khai thuế đi với tin lương, tin công

18

02/CK-TNCN

Bản cam kết

Căn cứ các quy định trên, trường hp Công ty ký Hợp đồng thử việc với người lao động:

Trường hp sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc trên, Công ty ký Hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên với người lao động thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động tính cả thời gian thử việc.

Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc, Công ty không ký Hợp đồng lao động với người lao động thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% khi chi trả đối với khoản thu nhập của người lao động trong thời gian thử việc từ 02 triệu đồng/lần trở lên.

Trường hợp trong năm quyết toán thuế người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của người lao động sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động làm cam kết theo mẫu số 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính gửi Công ty. Căn cứ vào cam kết của người lao động, Công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% khi chi trả thu nhập cho người lao động. Người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của mình và phải có mã số thuế tại thời điểm cam kết, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòn
g Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

 

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
TAX DEPARTMENT OF HANOI
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 47484/CT-TTHT
Re. Personal Income Tax (PIT) withholding during probation period.

Hanoi, July 9, 2018

 

Dear Silver Mountain Logistics (Viet Nam) Co., Ltd.

Addr.: 6th Floor, Viet A Building, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi; TIN: 0107273271

In reply to your Official Correspondence No. 01CV/2017 dated June 25, 2018 including your queries about PIT withholding during probation period, Tax Department of Hanoi would like to give you advice as follows: 

- Pursuant to Article 25 in the Circular No. 111/2013/TT-BTC dated August 15, 2013 of the Ministry of Finance, providing instructions about tax withholding and tax withholding documents:

 “1. Tax withholding

Tax withholding is the income payer’s calculating and withholding the tax payable from the taxpayer’s income before paying the income to the tax payer in the following specific cases:

... b) Incomes from salaries and wages

b.1) The income payer shall deduct taxes from incomes of residents that sign labor contracts for 03 months or longer according to the progressive tax table, including the persons that sign such contracts at various places.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

.... i) Withholding tax in other cases

The organization or person that pays a total income from 2 million VND to a resident that does not sign a labor contract (as guided in Point c and Point d Clause 2 Article 2 of this Circular) or that signs a labor contract for less than 03 months shall withhold 10% tax on the income before it is paid to that resident.

For the person that earns only a taxable income as stated above but the total taxable income estimated after personal deductions are made does not reach the taxable level, the person shall make and send a commitment (the form is provided in the guiding documents on tax administration) to the income payer as the basis for temporarily exempting the income from personal income tax.

Based on the commitment made the income earner, the income payer shall not withhold tax.  At the end of the tax year, the income payer shall make a list of persons that earn incomes below that taxable level (the form is provided in the guiding documents on tax administration) and send it to the tax authority. The persons are responsible for the commitments they made. Any deceit discovered shall be penalized in accordance with the Law on Tax Administration.

The persons that make commitments as guided in this Point shall obtain tax registration and have tax codes when the commitments are made”.

- Pursuant to the Appendix No. 02 - List of forms applicable to sole proprietors and PIT forms to the Circular No. 92/2015/TT-BTC dated June 15, 2015 of the Ministry of Finance:

No.

Form No.

Title

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18

02/CK-TNCN

Deed of commitment

If a labor contract effected for at least three (03) months is signed after termination of a probationary employment contract with an employee, you will be responsible for withholding PIT, calculated according to the progressive taxation table, from income paid to that employee before making wage or salary payment, including PIT on income that he/she earns during his/her probation period.

If you refuse to sign a labor contract after termination of a probationary employment contract with an employee, you will have to withhold PIT at 10% rate from his/her total probationary income of at least 2 million dong/payment. 

If your employee earns only one source of income to be withheld as PIT at the 10% rate, but his/her estimated total income subject to family relief-inclusive PIT does not reach the taxable amount in the tax year, he/she will have to sign a commitment prepared by completing the Form No. 02/CK-TNCN annexed to the Circular No. 92/2015/TT-BTC dated June 15, 2015 of the Ministry of Finance, and submit it to you. Based on such commitment, you can temporarily suspend withholding of 10% PIT on wages or salaries paid to that employee. In this case, the employee will be legally liable for his/her commitment and will ensure that they have had his/her TIN at the signature date. He/she will be subject to penalties prescribed in the Law on Tax Administration in case of any fraudulent act. 

For your information and compliance./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 47484/CT-TTHT ngày 09/07/2018 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.275

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!