Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4740/TCT-KK năm 2014 về tiếp nhận hồ sơ khai thuế của Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4740/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 28/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4740/TCT-KK
V/v tiếp nhận hồ sơ khai thuế của Công ty CP công nghệ phẩm Hải Phòng

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1614/CT-KK ngày 25/8/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế của Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về họ tên và chữ ký của người đại diện pháp luật của người nộp thuế trên hồ sơ khai thuế:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 tại:

+ Khoản 1, Điều 26 quy định về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: “1. Khi thay đi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc s c phần được quyền chào bán, vn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đ khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đi.”

+ Điều 95 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần: “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ công ty...”

- Điều 46 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định:

Điều 46. Đăng ký thay đi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án

Trường hợp có thay đi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đi. H sơ đăng ký phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

- Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 và Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch với cơ quan thuế: 1. Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc giao ký thay phải được quy định bng văn bản và lưu tại doanh nghiệp.”

Theo Bản án phúc thẩm số 79/2014/KDTM-PT ngày 16/5/2014 của Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội thì: “Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/5/2013 của Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng đã thực hiện đúng, đầy đủ về trình tự và thủ tục triệu tập hp Đại hội đồng cổ đông; trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung nghị quyết của Đại hội không vi phạm pháp luật, đúng với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty như nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm là có căn cứ.”

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/5/2013 của Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng đã thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty đi với bà Nguyn Thị Tuyết Len, và bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Hải là Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Từ các căn cứ nêu trên, Bà Đặng Thị Hồng Hải là Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng kể từ ngày Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường được thông qua (từ ngày 28/5/2013).

Đ nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng theo đúng quy định.

2. Về tiếp nhận hồ sơ khai thuế:

Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế quy định:

“2. Kể từ khi được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hình thức khai thuế điện tử đến khi ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử, người nộp thuế không thực hiện thủ tục khai thuế bằng các hình thức khác (trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này).”

Căn cứ vào quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng kiểm tra xác định Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng đã đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử với cơ quan thuế hay chưa. Trường hợp Công ty đã đăng ký và đã được cơ quan thuế chấp thuận thì được sử dụng hình thức khai thuế điện tử và hồ sơ khai thuế điện tử của Công ty được chấp nhận.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4740/TCT-KK năm 2014 về tiếp nhận hồ sơ khai thuế của Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


263
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41