Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 467/TCT-DNL năm 2017 về thuế giá trị gia tăng được khấu trừ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 467/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/TCT-DNL
V/v thuế GTGT được khấu trừ

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2017

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 018/2017/CV-TPB.KTC của Ngân hàng TMCP Tiên Phong đề nghị hướng dẫn xác định thuế GTGT được khấu trừ năm 2016. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1c, 1d Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-QP ngày 22/7/2013 của Chính phủ về khai thuế GTGT quy định:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

d) Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ ssản xuất trực thuộc, số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối vi hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sn xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.”

Tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ s thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bsố thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng.”.

Từ kỳ tính thuế tháng 01 đến kỳ tính thuế tháng 06 năm 2016, Ngân hàng TMCP Tiên Phong thực hiện khai, nộp thuế tại từng chi nhánh. Từ kỳ tính thuế tháng 07 đến kỳ tính thuế tháng 12 năm 2016, Ngân hàng TMCP Tiên Phong thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại Hội sở chính và phân bsố thuế GTGT phải nộp cho từng Chi nhánh. Do đó, việc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ năm 2016 được xác định như sau:

Đối với k tính thuế từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2016: Ngân hàng TMCP Tiên Phong xác định lại số thuế GTGT được khấu trừ từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2016 tại từng Chi nhánh, Hội sở chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với kỳ tính thuế từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2016: Ngân hàng TMCP Tiên Phong xác định lại sthuế GTGT được khấu trừ từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2016 tại Hội Sở chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Số thuế GTGT được khấu trừ tại Chi nhánh được xác định căn cứ trên số thuế đã phân bổ từ kỳ tính thuế tháng 7 năm 2016 đến kỳ tính thuế tháng 12 năm 2016.

Số thuế GTGT được khấu trừ tại tng Chi nhánh, Hội sở chính năm 2016 được xác định bằng tổng số thuế GTGT được khấu trừ từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2016 xác định lại tại từng Chi nhánh, Hội schính cộng với số thuế GTGT được khấu trừ từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2016 xác định tại từng Chi nhánh, Hội sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Tiên Phong được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội:
- Vụ CS, KK, PC;
- Lưu: VT. DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 467/TCT-DNL năm 2017 về thuế giá trị gia tăng được khấu trừ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


672

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21