Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 466/TCT-CS năm 2017 áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Hàn Quốc đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 466/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 466/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Hàn Quốc đi với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

nh gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2908/CT-TTHT ngày 26/12/2016 của Cục Thuế đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (sau đây gọi là Hiệp đnh thuế) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty Hansae Co., Ltd. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 13 Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Hàn Quốc:

“4. Lợi tức từ việc chuyển nhượng các cổ phiếu trong vốn cphần của một công ty có tài sản bao gm trực tiếp hay gián tiếp chủ yếu là bt động sản nm tại một Nước ký kết có thbị đánh thuế tại Nước đó.”

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 27, Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính:

Tỷ lệ giá trị bất động sản trong tổng tài sản của doanh nghiệp sbình quân đơn giản của các tỷ lệ giá trị bất động sản trong tổng số tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển nhượng tài sản, thời điểm bt đu và thời điểm kết thúc năm tính thuế ngay trước năm trong đó tài sản được chuyn nhượng. Việc xác định giá trị bất động sản được căn cứ vào bảng tng kết tài sản đã được kim toán của doanh nghiệp.

Tỷ lệ chủ yếu của giá trị bất động sản trong tổng số tài sản của doanh nghiệp được xác định như sau:

- Trường hợp tại Hiệp định quy định cụ thể về tỷ lệ hoặc về tỷ lệ chủ yếu thì theo tỷ lệ quy định tại Hiệp định,....

- Trường hợp tại Hiệp định không quy định cụ thể về tỷ lệ hoặc về tỷ lệ chủ yếu thì tính chủ yếu được xác định trên 50%.

Đđược áp dụng Hiệp định, Công ty Hansae Co., Ltd hoặc đại diện được ủy quyền có nghĩa vụ nộp cho Cơ quan thuế (Cục Thuế tỉnh Bình Phước) hồ sơ thông báo thuộc diện min, giảm thuế theo Hiệp định theo hướng dn tại Khoản 3, Điều 20, Chương II, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Phước kiểm tra và hướng dẫn Công ty Hansae Co., Ltd thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 466/TCT-CS năm 2017 áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Hàn Quốc đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


895

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69