Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4522/TCT-TCCB phát động thi đua nước rút cuối năm 2014 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4522/TCT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 15/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thưởng đơn vị thu thuế vượt dự toán

Tổng cục thuế ban hành Công văn 4522/TCT-TCCB vào ngày 15/10/2014 nhằm đẩy mạnh công tác thu thuế những tháng cuối năm 2014.

Trong đó có các nội dung quan trọng như:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp để truy thu khoản thuế kịp thời, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.
- Triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng, cưỡng chế thu thuế, tăng cường nguồn nhân lực đảm bảo công tác quản lý nợ thuế.
- Tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ cán bộ công chức thuế, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm khi thực thi công vụ.

Đặc biệt, để tạo động lực các Cục thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tổng cục Thuế sẽ thưởng mức 100.000.000 đồng cho Cục thuế thu vượt dự toán quý IV 10%, 75.000.000 đồng vượt 5%- 10%, 50.000.000 đồng cho đơn vị thu vượt 1%-5%.

Thời gian thực hiện công tác thi đua này bắt đầu từ 01/10/2014 đến 31/12/2014.

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4522/TCT-TCCB
V/v: Phát động thi đua nước rút cuối năm 2014.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai nhiệm vụ công tác thuế 9 tháng đầu năm 2014 trong bi cảnh thế giới và khu vực vừa có những thuận lợi, nhưng cũng có không ít rủi ro, thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó lường. Nhất là tình hình đã phát sinh nhiu khó khăn do việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyn kinh tế và thm lục địa của Việt Nam, đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, n định ở Bin Đông, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.Thêm vào đó, thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở một s địa phương gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, việc làm và đời sng của nhân dân. Ngoài ra, việc thực hiện các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp, bên cạnh việc hỗ trợ, thúc đẩy, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đà kích thích tăng trưởng kinh tế cũng đã tác động làm giảm nguồn thu ngân sách. Bám sát chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động toàn ngành, thu ngân sách 9 tháng ước đạt 507.681 tỷ đồng, bằng 81,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 115,4% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên căn cứ phương án đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu nội địa (trừ dầu, trừ đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại) năm 2014 ước đạt 494.000 tỷ đồng thì kết quả thu 9 tháng đạt 366.013 tỷ; Như vậy, nhiệm vụ thu quý IV/2014 còn lại là 127.987 tỷ đng (bình quân 01 tháng phải thu đạt 42.662 tỷ đng, tăng 5% so với bình quân 9 tháng đu năm). Do đó, việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Thuế theo Công văn số 251/TCT-TCCB ngày 20/01/2014 của Tổng cục Thuế về phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế 2014 và nội dung phát động phong trào thi đua kèm theo Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 9/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV; Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút năm 2014 với khẩu hiệu, mục tiêu và nội dung sau đây:

Khẩu hiệu thi đua: “Công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế quyết tâm phn đấu hoàn thành xut sắc nhiệm vụ thu Ngân sách năm 2014”

I. Mc tiêu thi đua:

- Toàn ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước Quý IV và cả năm 2014;

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa quản lý thu, hoàn thành vượt mức kế hoạch cải cách và hiện đại hóa đã được Tổng cục Thuế phê duyệt;

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, cải tiến lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế;

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến.

- Thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng.

II. Thời gian thi đua: Từ 01/10/2014 đến 31/12/2014

III. Ni dung thi đua:

1. Phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2014 tối thiểu 8% dự toán pháp lệnh trở lên. 63/63 Cục Thuế hoàn thành 100% dự toán pháp lệnh trở lên.

2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị s 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế - hải quan; Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế” cùng Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TCT ngày 6/8/2014 của Tổng cục Thuế; Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/8/2014 của Tng cục trưởng Tng cục Thuế về tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo ngun thu ngày càng lớn và n định lâu dài cho ngân sách nhà nước.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 để khai thác tăng thu và tổ chức thu nộp ngay vào ngân sách các khoản truy thu qua thanh kiểm tra. Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, nhất là rà soát nắm bắt tất cả các doanh nghiệp có hoàn thuế xuất khẩu qua biên giới đất liền. Tiếp tục tăng cường lực lượng cho công tác thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 30% tổng số cán bộ công chức cơ quan.

4. Triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định tại Thông tư số 215/2013/TT-BTC về trình tự, th tục và linh hoạt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời nhằm giúp UBND và cơ quan thuế cấp trên nắm được tình hình nợ tăng đột biến để có hướng dẫn, chỉ đạo sát với tình hình thực tế. Sắp xếp, bố trí cán bộ nhằm tăng cường ngun nhân lực cho hệ thống quản lý nợ thuế, đảm bảo tổng số công chức làm công tác quản lý nợ thuế cuối năm 2014 chiếm tỷ lệ phù hợp với nhu cầu công tác của đơn vị.

5. Tăng cường quản lý kê khai thuế đối với người nộp thuế, thông qua việc phi hợp có hiệu quả với các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu để xác định chính xác s đơn vị đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, mất tích. Tập trung rà soát, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp vào NSNN đ có biện pháp thu hồi kịp thời. Kiên quyết xử lý doanh nghiệp không nộp, chậm nộp hồ sơ khai thuế.

6. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, tập trung hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tiếp tục đi mới các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn về thuế một cách hiệu quả, thiết thực xuất phát từ chính yêu cầu của người nộp thuế bằng những hình thức phù hợp với trình độ dân trí từng vùng, miền, phù hợp với từng đối tượng nộp thuế. Tổ chức đối thoại định kỳ với người nộp thuế theo quy chế đã ban hành; Đy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động hỗ trợ người nộp thuế.

7. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tập trung theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ công chức Thuế trong quá trình thực thi công vụ, chú trọng vào những khâu có rủi ro từ đó phát hiện kịp thi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Nhà nước; Củng cố, kiện toàn bộ phận một cửa, đường dây nóng, thành lập các đoàn công tác để kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ của công chức thuế cũng như việc chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

8. Thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chng tham nhũng: thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý tài chính; thực hiện tiết kiệm trong quản lý tài chính nội bộ ngành; chi tiêu đúng chế độ. Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước đối với những trường hợp vi phạm.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh”. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống lịch sử xây dựng và phát triển của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, xây dựng văn minh công sở, lập thành tích hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thuế và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV năm 2015. Xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.

10. Tiếp tục triển khai tốt công tác điều động, luân chuyển, luân phiên công việc theo đúng quy định. Xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí, trách nhiệm của công chức thuế trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công chức thuế, đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Lãnh đạo Vụ, đơn vị và các Cục Thuế phải xây dựng kế hoạch công tác quý IV năm 2014, nêu rõ các biện pháp thực hiện và có tiến độ công việc cụ thể.

2. Tổ chức quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành nói chung và đơn vị mình nói riêng đến toàn thể công chức thuộc đơn vị. Trên cơ sở đó mỗi tập th, cá nhân đăng ký các chương trình hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2014, góp phn hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị và toàn ngành.

3. Tổ chức sơ kết phong trào thi đua 9 tháng đầu năm 2014 và phát động phong trào thi đua nước rút, thi đua chuyên đề từ nay đến cuối năm nhằm phấn đu thực hiện tt các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2014. Tiếp tục tổ chức thực hiện xét khen thưởng sáng kiến, cải tiến năm 2014, để kịp thời nhân rộng sáng kiến hữu ích cho toàn đơn vị áp dụng. Đồng thời, thực hiện tốt biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập th, cá nhân điển hình của phong trào thi đua nhm nêu gương và nhân rộng điển hình cho toàn đơn vị học tập.

4. Việc xem xét đề nghị các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và quy định chung của ngành; đồng thời phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai và kịp thời.

V. Thưởng thi đua:

Để động viên các Cục thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2014; Tổng cục sẽ thưởng cuối đợt thi đua theo Công văn phát đng này với 4 mức như sau:

- Đơn vị thu NS vượt dự toán quý IV trên 10% trở lên: thưởng 100.000.000 đồng

- Đơn vị thu NS vượt dự toán quý IV trên 5% đến 10%: thưởng 75.000.000 đồng

- Đơn vị thu NS vượt dự toán quý IV trên 1% đến 5%: thưởng 50.000.000 đồng

- Đơn vị hoàn thành dự toán quý IV: thưởng 25.000.000 đồng

Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2013 và truyền thống thi đua yêu nước sôi nổi của ngành. Tổng cục Thuế đề nghị các Vụ, đơn vị và các Cục Thuế, Chi cục Thuế cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành nêu cao tinh thn thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng tt những thời cơ, thun lợi, đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Thuế quý IV và cả năm 2014 ở mức cao nht, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh về Tổng cục Thuế (Vụ Tổ chức cán bộ) để được nghiên cứu, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ TĐKT)
- Lãnh đạo TCT;
- Các Vụ, Đơn vị thuộc TCT;
- Đại din VP TCT tại TP.HCM;
- Lưu VT, TCCB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4522/TCT-TCCB phát động thi đua nước rút cuối năm 2014 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.289

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0