Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4503/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4503/TCT-PCCS
V/v: thuế GTGT vận tải quốc tế

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 021105/RIM ngày 8/11/2005 của Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Hoàng gia về việc thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải quốc tế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT đối với hoạt động vận tải quốc tế:

Căn cứ điểm 22 mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính và điểm 23 mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; hướng dẫn: “Vận tải quốc tế bao gồm vận tải của nước ngoài hoặc của cơ sở kinh doanh vận tải trong nước tham gia vận tải hàng hóa, hành khách từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại, vận tải hàng hóa giữa các cảng nước ngoài”.

Căn cứ hướng dẫn trên, ngày 11/3/2004 Tổng cục Thuế có công văn số 639TCT/PCCS trả lời Báo đầu tư về trường hợp hoạt động vận tải quốc tế của Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Hoàng gia. Như vậy hoạt động vận chuyển hàng hóa với giá trọn gói (đóng gói, vận chuyển nội địa, vận tải quốc tế) từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại với các hình thức từ cửa đến cửa (door to door), từ cảng đến cảng (port to port), từ cửa đến cảng (door to port) không thuộc diện chịu thuế GTGT. Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Hoàng gia không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến hoạt động vận tải quốc tế này mà phải hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty.

2. Thuế đối với nhà thầu:

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam; thì: Trường hợp đại lý tại nước ngoài thay mặt Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Hoàng gia thực hiện các dịch vụ giao hàng tới nhà khách hàng tại nước ngoài thì khoản phí mà đại lý nước ngoài thu được từ hoạt động thực hiện cho Công ty thuộc diện chịu thuế TNDN.

Do đại lý giao hàng không hiện diện tại Việt Nam nên Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Hoàng gia có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay đại lý giao hàng ở nước ngoài. Việc tính thuế và kê khai nộp thuế TNDN được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 mục II phần B và điểm 1 mục II phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Hoàng gia được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION’S
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 4503/TCT-PCCS

Hanoi, December 09, 2005

 

OFFICIAL LETTER

REGARDING VALUE ADDED TAX (VAT) ON INTERNATIONAL TRANSPORTATION

To: Hoang Gia International Transportation Limited Company

In reply to Official Letter No. 021105/RIM of November 8, 2005, of Hoang Gia International Transportation Limited Company, regarding VAT on international transport services, the General Department of Taxation gives the following opinions:

1. VAT on international transport activities:

Point 22, Section II, Part A of the Finance Ministry's Circular No. 122/2000/TT-BTC of December 29, 2000, and Point 23, Section II, Part A of the Finance Ministry's Circular No. 120/2003/TT-BTC of December 12, 2003, guiding the implementation of the Government's Decree No. 158/2003/ND-CP of December 10, 2003, which details the implementation of the VAT Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the VAT Law stipulates: "International transportation includes transportation by foreign countries or domestic transportation business establishments engaged in cargo or passenger transportation from Vietnam to foreign countries or vice versa, or cargo transportation between foreign ports."

Based on the above-said guidance, on March 11, 2004, the General Department of Taxation issued Official Letter No. 639 TCT/PCCS responding to the Vietnam Investment Review on international transportation activities of Hoang Gia International Transport Limited Company. Accordingly, cargo transportation with package charges (for packing, domestic transportation and international transportation) from Vietnam to foreign countries or vice versa in the form of door-to-door, port-to-port or door-to-port is not subject to VAT. Hoang Gia International Transport Limited Company shall, therefore, not have the input VAT related to these international transportation activities credited or refunded but shall account it as the Company's business expenses.

2. Tax related to contractors:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Because the goods delivery agents are not present in Vietnam, Hoang Gia International Transport Limited Company shall declare and pay BIT on its agents' behalf under the guidance at Point 2, Section II, Part B, and Point 1, Section II, Part C, of the Finance Ministry's Circular No. 05/2005/TT-BTC of January 11, 2005.

The General Department of Taxation hereby notifies Hoang Gia International Transport Limited Company thereof for compliance.

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4503/TCT-PCCS ngày 09/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải quốc tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.458

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3