Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4433/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4433/TCT-TS
V/v: miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6755/CT-THDT ngày 16/10/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương v/v miễn, giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục III, phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) thì:

- Đối tượng áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất là: “cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng các Điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất”.

- Trường hợp sau đây không đủ Điều kiện được miễn, giảm tiền sử dụng đất:

+ Thực hiện dự án đầu tư trên diện tích đất không phải theo hình thức nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư (ví dụ: cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư trên phần diện tích đất do nhận quyền sử dụng đất từ người khác sau đó hợp thức hóa…).

+ Thực hiện dự án đầu tư trên phần diện tích đất được nhà nước giao đất cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhưng không phải với Mục đích để thực hiện dự án đầu tư (Ví dụ: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư mở rộng quy mô trên phần diện tích đất đã được nhà nước giao cho cơ sở sản xuất, kinh doanh trước thời Điểm thực hiện dự án đầu tư…).

Theo đó, trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh được nhà nước giao đất bổ sung thêm (ngoài diện tích đất đã được giao trước đây) để thực hiện dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và dự án này đáp ứng các Điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thêm.

Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư trên đất có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng đất (đất sản xuất kinh doanh, đất nông nghiệp,…) hoặc trên đất do nhận vốn góp bằng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân, chủ doanh nghiệp,…sau đó làm thủ tục hợp pháp hóa để nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì diện tích đất do nhận chuyển nhượng hoặc do nhận vốn góp đó không được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4433/TCT-TS ngày 28/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!