Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4326/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4326/TCT-ĐTNN
V/v: thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 500 CT/CV-QLDN ngày 16/11/2005 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về việc thủ tục kê khai nộp thuế, quyết toán thuế từ chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Mục V Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Banpu Puclic Company limited “Banpu” (bên nước ngoài trong Công ty liên doanh đá vôi Yên Bái Ban Pu) chuyển nhượng vốn góp của mình trong Công ty liên doanh cho Công ty khác thì thu nhập Công ty Banpu Puclic Company limited “Banpu” thu được từ hoạt động chuyển nhượng vốn này thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với thuế suất 28%.

Thuế TNDN phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp

=

Thu nhập chịu thuế

X

28%

Thu nhập chịu thuế

=

Giá chuyển nhượng vốn

-

Giá trị ban đầu của phần vốn chuyển nhượng

-

Chi phí chuyển nhượng

Trong đó:

- Giá trị chuyển nhượng được xác định bằng tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán đã không được xác định theo giá Thị trường thì cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá trị thanh toán của hợp đồng trên cơ sở tham khảo giá thị trường hoặc giá có thể bán cho bên thứ ba và các hợp đồng chuyển nhượng tương tư.

- Giá trị ban đầu của phần vốn chuyển nhượng được xác định trên cơ sở sổ sách, chứng từ kế toán về vốn góp của chủ đầu tư tại thời điểm chuyển nhượng vốn đã được hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh công nhận.

- Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng theo chứng từ gốc được cơ quan thuế công nhận. Trường hợp chi phí chuyển nhượng phát sinh ở nước ngoài thì các chứng từ gốc đó phải được một cơ quan công chứng hoặc kiểm toán độc lập của nước có chi phí phát sinh xác nhận. Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng; các chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác có chứng từ chứng minh.

Chậm nhất năm (05) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, bên nhận chuyển nhược vốn phải lập tờ khai thuế về chuyển nhượng vốn nộp cho cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký, kê khai, nộp thuế (theo mẫu đính kèm) kèm theo hợp đồng chuyển nhượng (bản sao có xác nhận của hai bên tham gia chuyển nhượng), quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của hai bên tham gia chuyển nhượng), chứng nhận vốn góp và các chứng từ gốc của các khoản chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng; đồng thời nộp đủ số thuế phải nộp vào Kho bạc Nhà nước và gửi bản sao giấy nộp tiền thuế cho cơ quan chuẩn y việc chuyển nhượng vốn.

Trường hợp phát hiện việc kê khai, tính toán số thuế phải nộp chưa chính xác, trong vòng (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ khai, cơ quan thuế phải thông báo số thuế phải nộp cho bên nhận chuyển nhượng hoặc yêu cầu bên nhận chuyển nhượng cung cấp các tài liệu cần thiết để xác định chính xác số thuế phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Yên Bái biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN(2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION’S
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 4326/TCT-DTNN

Hanoi, November 29, 2005

 

OFFICIAL LETTER

REGARDING TAX ON CAPITAL TRANSFER

To: The Tax Department of Yen Bai province

In reply to Official Letter No. 500 CT/CV-QLDN of November 16, 2005, of the Tax Department of Yen Bai province, concerning the procedures for declaration, payment and finalization of tax on capital transfer, the General Department of Taxation gives the following opinions:

Under the provisions of Section V, Part B of the Finance Ministry's Circular No. 128/2003/TT-BTC of December 22, 2003, when "Banpu" Public Company Limited (the foreign party to the Yen Bai-Banpu Limestone Joint Venture) transferred its contributed capital in the joint jenture to another company, its incomes from the capital transfer shall be subject to business income tax (BIT) at the rate of 28%.

The payable BIT amount should be determined as follows:

Payable BIT amount = Taxable income x 28%

Taxable income = Transfer price - Initial value of transferred capital amount - Transfer expenses

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The transfer price is the total value actually gained by the transferor under the transfer contract. Where the transfer contract did not state the payment price or the tax authority had grounds to conclude that the payment price was not determined based on the market price, the tax authority may inspect and fix the contract payment value on the basis of reference to the market price or the price saleable to a third party and similar transfer contracts.

- The initial value of the transferred capital amount is determined on the basis of accounting books and documents proving the investor's contributed capital at the time of capital transfer, which are recognized by the Joint Venture Management Board.

- Transfer expenses mean actual expenses directly related to the transfer reflected on the original documents recognized by the tax authority. Where transfer expenses arose in a foreign country, such original documents should be certified by a public notary or independent audit institution of such country. Transfer expenses include the expense for carrying out necessary legal procedures for the transfer; charges and fees paid when carrying out the transfer procedures; expenses for the transactions, negotiations and signing of the transfer contract; and other expenses with documentary evidences.

Within five (05) working days after the competent agency approves the capital transfer, the transferee shall make a capital transfer tax declaration (according to the enclosed form) and submit it to the tax authority of the locality where the transferor makes tax registration, declaration and payment, enclosed with the transfer contract (a copy certified by the transferor and transferee); the competent agency's decision approving the capital transfer (a copy certified by the transferor and transferee); the certification of the contributed capital and original documents on the transfer-related expenses; and, at the same time, fully remit the payable tax amount into the state treasury and send the copy of the tax payment document to the capital transfer-approving agency.

If detecting errors in the declaration or calculation of the payable tax amount, within five (05) working days after receiving the declaration, the tax authority shall notify the transferee of the payable tax amount or request the transferee to supply necessary documents for the accurate calculation of the payable tax amount.

The General Department of Taxation hereby notifies the Tax Department of Yen Bai province thereof for compliance.

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Van Huyen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX

To Official Letter No. 4326/TCT-DTNN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------------------

DECLARATION ON PAYMENT OF BIT ON PROFITS FROM CAPITAL TRANSFER

Capital transferor:

Name of capital-transferring company or individual:

Nationality: ………………………

Address of head office: ………………..

Tax identification number (if any): …………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of company or individual receiving transferred capital:

Nationality: ………………………

Address of head office: ………………..

Tax identification number (if any): …………………

Name of enterprise in which capital is transferred: …………..

Tax identification number:

Transfer contract No.: … dated: …………

No.

Items

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Payment value of the transfer contract (transfer price)

 

2

Initial value of the transferred capital amount

 

3

Transfer expenses

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Income from capital transfer (4 = 1 - 2 - 3)

 

5

Payable BIT amount (5 = 4 x tax rate (%))

 

We hereby undertake that the above-declared contents are accurate and true. We will take responsibility according to current provisions of Vietnamese law for any untruthful information detected therein by tax authorities.

 

 

Date … month … year….
Representative at law of the capital transferee
Signature and stamp (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4326/TCT-ĐTNN ngày 29/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc thủ tục kê khai nộp thuế, quyết toán thuế từ chuyển nhượng vốn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.417

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167