Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 432/BTP-BTTP năm 2017 về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Thông tư 220/2016/TT-BTC do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 432/BTP-BTTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đỗ Hoàng Yến
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/BTP-BTTP
V/v thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Thông tư số 220/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 10/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 220/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Đtriển khai thực hiện Thông tư số 220/2016/TT-BTC, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo về việc nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hành nghề luật sư như sau:

1. Từ ngày 01/01/2017, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư nộp lệ phí là 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) và phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư là 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) theo quy định tại mục 1, 2a Điều 4 của Thông tư số 220/2016/TT-BTC thông qua tài khoản của Cục Bổ trợ tư pháp.

Giấy tờ chứng minh đã nộp phí, lệ phí được gửi kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư tại Đoàn luật sư hoặc Sở Tư pháp nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cư trú.

2. Từ ngày 01/01/2017, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy phép hành nghề nộp phí thông qua tài khoản của Cục Btrợ tư pháp, cụ thể như sau:

2.1. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài khi đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh, công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hp danh Việt Nam (sau đây gọi tắt là tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam) nộp phí là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) theo quy định tại mục 2b Điều 4 của Thông tư số 220/2016/TT-BTC.

2.2. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập nộp phí là 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) theo quy định tại mục 2c Điều 4 của Thông tư số 220/2016/TT-BTC.

2.3. Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam nộp phí là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) theo quy định tại mục 2d Điều 4 của Thông tư số 220/2016/TT-BTC.

2.4. Luật sư nước ngoài khi đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép hành nghề tại Việt Nam nộp phí là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) theo quy định tại mục 2d Điều 4 của Thông tư số 220/2016/TT-BTC.

2.5. Luật sư nước ngoài khi đề nghị gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam nộp phí là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) theo quy định tại mục 2e Điều 4 của Thông tư số 220/2016/TT-BTC.

Cá nhân, tổ chức nộp phí, lệ phí thông qua tài khoản của Cục Bổ trợ tư pháp, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Số tài khoản: 3511.0.1118188.

-Tại Kho bạc nhà nước quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Ngân hàng trung gian là Ngân hàng Agribank Bắc Hà Nội).

3. Từ ngày 01/01/2017, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động nộp phí cho Sở Tư pháp nơi tiếp nhận hồ sơ, cụ thể như sau:

3.1. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị cấp, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động nộp phí là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) theo quy định tại mục 2g Điều 4 của Thông tư số 220/2016/TT-BTC.

3.2. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động phải nộp phí là 1.000.000 đồng (một triệu đồng) theo quy định tại mục 2h Điều 4 của Thông tư số 220/2016/TT-BTC.

3.3. Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị cấp, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam nộp phí là 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) theo quy định tại mục 2i Điều 4 của Thông tư số 220/2016/TT-BTC.

3.4. Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam nộp phí là 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng) theo quy định tại mục 2k Điều 4 của Thông tư số 220/2016/TT-BTC.

Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để báo cáo);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính (để phối hợp);
- C
ng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

Đỗ Hoàng Yến

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 432/BTP-BTTP năm 2017 về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Thông tư 220/2016/TT-BTC do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


859

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.66.171