Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4274/BKHCN-TC năm 2016 triển khai Luật phí và lệ phí đối với dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 4274/BKHCN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Ngọc Song
Ngày ban hành: 17/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

12 khoản phí chuyển sang cơ chế thị trường NN không định giá

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Công văn 4274/BKHCN-TC về việc triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá.

Theo đó, 12 khoản phí sau đây sẽ được chuyển sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá, thực hiện từ ngày 01/01/2017:

- Phí kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu

- Phí đấu thầu, đấu giá

- Phí thẩm định kết quả đấu thầu

- Phí khai thác và sử dụng tài liệu do nhà nước quản lý

- Phí giới thiệu việc làm

- Phí dự thi, dự tuyển

- Phí kiểm nghiệm trang thiết bị y tế

- Phí kiểm định phương tiện đo lường

- Phí giám định tư pháp

- Phí sử dụng bến, bãi, mặt nước

- Phí kiểm nghiệm chất lượng động vật, thực vật

- Phí giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Công văn 4274/BKHCN-TC được ban hành ngày 17/10/2016.

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4274/BKHCN-TC
V/v triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Công văn số 13373/BTC-QLG ngày 23/9/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá, từ ngày 01/01/2017 có 12 khoản phí được chuyển sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá (không thuộc Danh mục phí, lệ phí và Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá đã ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí). Danh sách 12 khoản phí nêu trên được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này.

Đ trin khai Lut phí và l phí, thc hin qun lý nhà nưc v giá theo pháp lut v giá có hiu quả đối vi 12 khon phí này, đ ngh các đơn v đang thc hin thu các dch v trên dng thu theo cơ chế phí k t ngày 01/01/2017. Các t chc (tr cơ quan Nhà nưc), cá nhân sn xut, kinh doanh cung cp dch v theo cơ chế thu phí đi vi 12 khon phí này chuyn sang thc hin cung cp dch v theo cơ chế giá th trường t ngày 01/01/2017.

Theo đó các t chc, cá nhân, sn xut kinh doanh cung cp các dch v này đưc tự định giá, điu chnh giá hàng hóa, dch v do mình sn xut, kinh doanh phù hp vi biến động ca yếu t hình thành giá; đưc áp dng nguyên tc, căn cứ, phương pháp đnh giá quy đnh ti Lut giá, Thông tư s 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 ca B Tài chính v quy định phương pháp đnh giá chung đi vi các hàng hóa, dch vụ để định giá hàng hóa, dch v do mình sn xut, kinh doanh; đồng thi thc hin niêm yết giá theo giá do t chc, cá nhân sn xut, kinh doanh quyết định và không đưc mua, bán cao hơn giá niêm yết; thc hin công khai thông tin v giá hàng hóa dch v thuc thm quyn định giá ca mình theo quy đnh ca Lut giá, quy đnh khác ca pháp lut hin hành v qun lý giá và pháp lut có liên quan.

Đi vi các loi phí đã chuyn sang thc hin cơ chế giá theo quy đnh ca pháp lut chuyên ngành  hoc quy định pháp lut có liên quan trưc khi Lut phí và l phí có hiu lc thì tiếp tc thc hin theo quy định ca pháp lut chuyên ngành đó, pháp lut v giá và các văn bn hướng dn có liên quan.

Trân trng cm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, V
ụ TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Nguy
ễn Ngọc Song

 

DANH MỤC

CÁC DCH V CHUYN T PHÍ SANG GIÁ DCH V MÀ NHÀ NƯC KHÔNG ĐNH GIÁ
(Kèm theo Công văn s4274/BKHCN-TC ngày 17 tháng 10 năm 2016)

STT

Tên phí

1

Phí kim nghim cht lượng sn phm, hàng hóa, thiết b, vt tư, nguyên vt liu:

Phí kim tra Nhà nưc v cht lượng hàng hóa

Phí th nghim cht lượng sn phm, vt tư, nguyên vt liu

2

Phí đu thu, đấu giá

3

Phí thm định kết quả đấu thu

4

Phí khai thác và s dng tài liu do nhà nưc qun lý:

 

Phí khai thác tư liu ti các Bo tàng, khu di tích lch s, văn hóa

5

Phí giám đnh di vt, c vt, bo vt quc gia

6

Phí gii thiu vic làm

7

Phí d thi, d tuyn

8

Phí kim nghim trang thiết b y tế

9

Phí kim định phương tiện đo lường

10

Phí giám đnh tư pháp

11

Phí s dng bến, bãi, mt nước

12

Phí kim nghim cht lượng động vt, thc vt:

Phí kim nghim dư lượng thuc bo v thc vt và sn phm thc vt

Phí kim nghim cht lượng thc ăn chăn nuôi

Phí kim tra v sinh thú y

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4274/BKHCN-TC năm 2016 triển khai Luật phí và lệ phí đối với dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.050

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74